Žurku salas sudrabkaijas

Igors Deņisovs

Autora foto

Sākumlapa
Žurku sala atrodas pie Daugavas labā krasta ap 3,5 km no upes ietekas Rīgas jūras līcī. Iepretī salai krastā atrodas Rīnūžu ostas termināli. Sala ir izolēta, savienojuma ar krastu tai nav. Vistuvāk krastam (ap 100 m atālumā) ir salas dienvidu gals. Apmeklējot salu 2006. gada 23. aprīlī salā uzskaitītas 115-130 sudrabkaiju Larus argentatus ligzdas. Tajā skaitā arī kāda īpatnēja pāra ligzda, kurā vienam no putniem bija ļoti tumšas acis, rosinot aizdomas par tā radniecību ar Kaspijas kaiju Larus cachinnans. Nolūkā precizēt šī putna sugas piederību un ligzdošanas sekmes sala tika apmeklēta vēl divas reizes maijā. Šajā apskatā ievietotas fotogrāfijas, kas iegūtas apmeklējumu laikā. Pie attēliem ir īsi komentāri, īpaši attiecībā uz 'tumšacaino kaiju', taču tie nesniedz pārliecinošu skaidrojumu pār šīs kaijas taksonomisko statusu. Pēc novērotāja I.Deņisova domām Žurku salā ligzdo trīs veidu sudrabkaijas - tipiskās ar sārtām Larus argentatus argentatus, citas ar dzeltenīgām kājām (t.sk. daži pāri ar 100% dzeltenām kājām; arī šīs piederīgas L.a.argentatus) un kaijas ar Kaspijas kaijas Larus cachinnans pazīmēm (iespējami 'argentatus' x 'cachinnans' hibrīdi).

The Herring Gulls of Zurku island (observations and photos by Igor Denisov). The Zurku island (spelling - "Zhurku island", translation - "Rats' island"), is situated in Daugava river in the Latvian capital Riga. The island is closer to right bank of the river, and only some 3.5. km from mouth of Daugava in the Riga Bay. Nearest distance from the river bank is 100 m. The island was visited on 23rd April when 115-130 Herring Gull nests were counted. Among breeding gulls one had very dark eyes. Two more visits were made in May to check breeding success and to get more photos of the 'dark-eyed gull'. It is suggested that three types of Herring Gulls are nesting on the island - typical with pink and yellowish legs - Larus argentatus argentatus, and some gulls showing Caspian Gull features (possible 'argentatus' x 'cachinnans' hybrids).

1. attēls. Žurku salas novietojums Rīgā.   Location of Zhurku island in Riga.

2. attēls. Salas ziemeļu gals 23. aprīlī.   Northern end of Zurku island on 23rd April.

3. attēls. Sudrabkaijas pie ligzdām salas centrālajā daļā 23. aprīlī.   Herring Gulls in the colony in centre of island on 23rd April.

4. attēls. Kaija ar tumšām acīm pie ligzdas 23. aprīlī. Šīs kaijas ligzda bija novietota kolonijas malā (skat. attēlu zemāk).

A gull with dark eyes at nest on 23rd April. The nest was situated at the edge of colony (see below).

5. attēls. 'Tumšacainās kaijas' ligzda atradās līdzās sausajam kokam attēla kreisajā malā, sāņus no kolonijas centra. 23. aprīlis.

The nest of 'dark-eyed gull' was at the dry trunk (left), somewhat aside from of colony (centre in background). 23rd April.

6. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā.   A gull with dark eyes at nest on 4th May.

7. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā. Domājams, ka otrs pāra putns ir kreisajā malā lejā, kurš vismaz pēc galvas izskatās kā tipiska sudrabkaija ar gaiši dzeltenām acīm.

A gull with dark eyes at nest on 4th May. Other mate in this pair is probably a gull in left bottom corner - an ordinary Herring Gull.

8. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā.   A gull with dark eyes at nest on 4th May.

9. attēls. Kaija ar tumšām acīm ligzdā 4. maijā.   A gull with dark eyes in nest on 4th May.

10. attēls. Kaija ar tumšām acīm pie ligzdas 4. maijā.

A gull with dark eyes at nest on 4th May.

11. attēls. 'Tumšacainās kaijas' ligzda (paraugs nr. 1), 4. maijā.

Nest of the 'dark-eyed gull' on 4th May.

12. attēls. Sudrabkaijas ligzda (paraugs, nr. 2), 4. maijā.

Nest of a Herring Gull on 4th May.

13. attēls. Sudrabkaijas ligzda (paraugs, nr. 3), 4. maijā.

Nest of a Herring Gull on 4th May.

No attēlos parādītajām ligzdām tika paņemti olu čaumalu paraugi un to struktūra tika salīdzināta mikroskopā (salīdzināšanu veica Daina un Valdis Rozes). Analīzē neizdevas saskatīt vizuālas atšķirības starp paraugiem nr. 1 un nr. 2. Nedaudz atšķirīga bija trešā parauga čaumalas struktūra. Šāds rezultāts neliecina, ka 'tumšacainā kaija' varētu būt piederīga citai sugai. Šī metode reizēm palīdz atšķirt dažādu putnu sugu olu čaumalas, taču šajā gadījumā būtiskas atšķirības netika konstatētas.

To compare shell structure, shells from three nests was analyzed under microscope. No differences found between 'dark-eyed gull' nest (sample no. 1) and Herring Gull nest (sample no. 2). Slightly different shell structure had another Herring Gull nest (sample no. 3). This method is sometimes helpful to identify egg shells of different bird species, but it was not so in this case.

14., 15. attēls. Sudrabkaijas mazulis (pa kreisi) un 'tumšacainās kaijas' mazulis (pa labi) 21. maijā. Sudrabkaijas mazulim galva ir vairāk raibumota, tātad nosacīti tumšāka gan tagad, gan varbūt būs tumšāka arī vēlāk pirmā gada tērpā. Taču, kamēr nav labi zināmas vietējo sudrabkaiju mazuļu izskata variācijas, viens šāds salīdzinājums nav droši izmantojams secinājumu izdarīšanai.

Herring Gull chick (left) and chick from 'dark-eyed gull' nest on 21st May. The Herring Gull chick has more spots on head, and may have darker head in first-winter plumage, but only one comparison is not enough. It is a speculation only.

16. attēls. Sudrabkaijas mazulis (pa kreisi) un 'tumšacainās kaijas' mazulis (pa labi) 21. maijā.

Herring Gull chick (left) and chick from 'dark-eyed gull' nest on 21st May.

Citas Žurku salas kaijas

Other gulls of the island

17. attēls. Priekšplānā sudrabkaija ar dzeltenīgām kājām un izteikti plakanīgu galvas virspusi. 23. aprīlis.

A Herring Gull with yellowish legs and flat crown in foreground. 23rd April.

18. attēls. Žurku salas sudrabkaijas. Putnam pa labi ir dzeltenīgas kājas, iespējams tādas ir arī vidējam putnam. 4. maijs.

Some Herring Gulls with yellowish legs (at least one at right and possibly also middle one). 4th May.

19. attēls. Divas sudrabkaijas ar dzeltenīgām kājām, 4. maijs.

Two Herring Gulls with yellowish legs, 4th May.

20. attēls. Priekšplānā sudrabkaija ar dzeltenām kājām, 23. aprīlis.

A Herring Gull with yellow legs in foreground, 23rd April.

21. attēls. Sudrabkaija ar dzeltenām kājām un pa kreisi tipiska sudrabkaija ar sārtām kājām, 4. maijs.

A Herring Gull with yellow legs and typical pink-legged Herring Gull on 4th May.

xxxx