Ievadlappuse

 

Sākumlapa

Kukaiņu piekūna Falco vespertinus invāzija Latvijā 2005. gada vasarā-rudenī

Agris Celmiņš un Kārlis Millers

Kukaiņu piekūns kā ligzdotājs izplatīts dienvidaustrumu Eiropā un tālāk Āzijā līdz Mongolijai un Ļenas upei austrumos (Forsman 1999). Ligzdo g.k. kolonijās un arī ceļošanas laikā sastopams lielākos vai mazākos baros. Beidzoties ligzdošanai, vasaras otrajā pusē kukaiņu piekūni veic klejojumus ārpus ligzdošanas areāla sasniedzot ziemeļu un rietumu Eiropu. Ceļojošo piekūnu vilnis savā ceļā ik gadus šķērso arī Latviju, tomēr putnu skaits gadu no gada ievērojumi atšķiras – reizēm piekūnu ir daudz (ieceļošana raksturojas kā invāzija), bet dažos gados tik maz, ka paliek gandrīz nepamanīti.

Kārtējā kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā novērota 2005. gada vasaras beigās. Pirmās ziņas, kas liecināja, ka kukaiņu piekūnu skaits varētu būt lielāks nekā parasti pienāca 25.08. no Smārdes un Ozolpils apkārtnes Tukuma raj., kur īsā laika intervālā uz vadiem tika novēroti attiecīgi 3 un 2 īpatņi (J.Ķuze). Tajā pašā dienā tika nolemts uzsākt novērojumu uzskaiti interneta lappusē „Putni Latvijā un pasaulē” izveidojot šim nolūkam speciālu kukaiņu piekūna invāzijas lappusi ar novērošanas vietu karti un piekūnu fotoattēliem.

Līdz ar novērojumu uzskaitēs sākšanu pienāca citas agrākas ziņas par kukaiņu piekūnu novērošanu vairākas Latvijās vietās. Agrākais novērojums tika ziņots no Papes, Liepājas raj. – 1 jaunais putns 13.08. (M.Jaunzemis). Lielāks skaits tika ziņots no rietumu piekrastes vietām – 5 īpatņi Jūrkalnē 23.08., 4 pie Užavas 24.08. (abas vietas A.Zacmanis) un 13 uz vadiem pie Sārnates (E.Puzulis) (visas vietas Ventspils raj.). Kā redzams attēlā pa labi, invāzijas vilnis bija labi izteikts un īslaicīgs. Lielais vairums piekūnu šķērsoja Latviju nedēļas laikā no 23. līdz 30.08. Visvairāk piekūnu ziņots 27.08. – 28 īpatņi 11 vietās, t.sk. 12 vienlaikus Engures ezerā, virzienā ziemeļiem no ornitologu bāzes (A.Stīpniece). Atskaitot maksimuma nedēļu, pārējā laikā piekūnu skaits bija minimāls – tikai 1-2 īpatņi katrā vietā vai līdz 6 īpatņi Engures ezerā 11.09. (I.Krakope). Pēc 15.09. novēroti vairs tikai 8 īpatņi (pa 1-2 četrās vietās), vēlākais bija 05.10. – 1 īpatnis Papē (K.Millers). No visiem 129 reģistrētajiem piekūniem 64 noteikti kā jaunie (pirmā gada putni), 5 kā pieaugušie (3 ad TT, 2 ad MM), bet pārējiem vecums un dzimums palika nenoteikts. Iespējami atkārtoti novērojumi vienā un tajā pašā vietā no kopsummas ir izslēgti.

Vairums piekūnu ziņoti no Kurzemes, mazāk no Vidzemes un praktiski nav novērojumu no Latgales (skat. karti). Tas skaidrojams gan ar novērotāju trūkumu Austrumlatvijā, gan ar to, ka ieceļojot Latvijā (tās austrumu daļā), piekūni iespējams ir vairāk izkliedēti un grūtāk pamanāmi nekā piejūras zonā rietumu daļā, kur tie koncentrējas pie niedrāju ezeriem spāru medībās. Līdz ar to nav brīnums, ka lielākais skaits ziņots no Papes un Engures ezeriem, pie kuriem turklāt pastāvīgi uzturējās labi putnu pazinēji. Piekūnu kopskaits sezonas laikā Papē bija 29 īpatņi, pie Engures ezera - 17 īpatņi.

129

33 vietās

Kukaiņu piekūna invāzijas Latvijā ir novērotas vairākkārt līdz šim (Transehe, Schüz 1940, Vīksne 1971, Vīksne 1981, Strazds 1995, Vīksne 1996), tomēr ne visas ir labi dokumentētas un zināmas. No sezonālā viedokļa 2005. gada invāzija bija visumā tipiska – sākot no augusta vidus (ar maksumumu mēneša pēdējā nedēļā), un tālāk mazā intensitāte līdz oktobrim. Jādomā, ka paši pirmie tomēr palika nepamanīti, jo pirmais tika ziņots jau no rietumu piekrastes. Līdzīgā periodā noritējušas arī citas zināmas invāzijas. Trūkst precīzu ziņu par 1995. gada invāzijas sākumu. Spriežot pēc Papes putnu stacijas un M.Strazda (1995) datiem, tā gada invāzija noritēja vēlākos datumos - desmitiem piekūnu Papē novēroti vēl septembra otrajā dekādē. Agrāks invāzijas sākums bijis 1968. gadā, kad Engures ezerā pirmie piekūni parādījās jau jūlija beigās (Vīksne 1971).

Iepazīstoties ar agrāko gadu invāziju aprakstiem, nākas secināt, ka 2005. gada invāzija nebija no lielākajām invāzijām. Drīzāk tā jāvērtē kā viduvēja, mērena invāzija. Par to liecina gan pieticīgais skaits Engures ezerā, gan salīdzinošie dati no Papes. Atskatoties vēsturē redzam, ka, piemēram, 1979. gadā invāzijas kulminācijas laikā virs Engures ezera no viena punkta ar binokli varēja saskaitīt 70 kukaiņu piekūnus (Vīksne 1981). Lielāks skaits bija arī 1996. gada invāzijas laikā, kad virs Lielrovas salas vien gaisā medīja līdz 15 piekūni (Vīksne 1996). Savukārt Papē spēcīgāku invāziju pazīmes reģistrētas vismaz 1995. un 1996. gadu rudeņos. Šeit lokālo kukaiņu piekūnu skaits Papes putnu stacijas apkārtnē sasniedza 34 īpatņus 1995. gadā (Strazds 1995) un 26 īpatņus 1996. gadā (putnu stacijas dati). Turpretīm 2005. gadā maksimālais skaits vienā dienā Papē bija tikai 9 īpatņi 30.08. (J.Baumanis, K.Millers). Palūkojoties vēl senākā vēsturē, par spēcīgāku jāatzīst arī 1939. gada invāzija, kad vietām piekūnu skaits sasniedza 20, 30 un 40 īpatņus (Transehe, Schüz 1940).

Pēc šāda salīdzinājuma, interesants šķiet 2005. gada invāzijas vērtējums Somijā, kur tā nodēvēta par „rekord-invāziju” (Leivo 2005). Nelielajā rakstā norādīts, ka invāzijas maksimums bija augusta pēdējā nedēļa un visā Somijā rudens laikā saskaitīti ap 350 kukaiņu piekūni. Salīdzinājumam pieminēta iepriekšējā invāzija 1996. gadā, kad Somijā reģistrēti tikai 82 īpatņi. Šāds pretrunīgs invāziju vērtējums abās valstīs rosina domāt, ka ceļojošo piekūnu plūsmas epicentrs dažādos gados pārvietojas par atšķirīgu trajektoriju un ne vienmēr iesniedzas tik tālu ziemeļos kā 2005. gadā.

Summary

Invasion of the Red-footed Falcon Falco vespertinus in Latvia in summer-autumn 2005

Starting from mid August 129 Red-footed Falcons were counted in 33 places. Majority of falcons passed during last week of August. After August only 1-2 individuals were reported from few places, last one on 5th October. From all recorded falcons 64 were identified as juveniles and 5 as adults (3 males, 2 females). For the rest age was not determined. Most of records were from western Latvia. This was due to better coverage with observers and concentration of falcons in coastal areas and at vast reedy lakes - Engure and Pape. In contrast to Finland, where a record invasion was reported (Leivo 2005), it is suggested that in Latvia this invasion was moderate, probably weaker than in e.g. 1939, 1979, 1995 and 1996.

Literatūra

Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. T & AD Poyser. London.
Leivo M. 2005. A record invasion of Red-footed Falcons. Alula 11, 4: 154-155.
Strazds M. 1995. Cik plaša bijusi kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā 1995.gadā? Putni dabā 5, 2: 105.
Transehe von N., Schüz E. 1940. Massendurchzug des Rotfussfalken (F.vespertinus) im Spätsommer 1939. Vogelzug 11, 1: 31-35.
Vīksne J. 1971. Kukaiņu piekūna (Falco vespertinus L.) invāzija Latvijā 1959. un 1968.gados. Zool. muzeja raksti 7: 83-86.
Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979.gadā. Retie augi un dzīvnieki: 36-40.
Vīksne J. 1996. Kukaiņu piekūnu Falco vespertinus kārtējā invāzija. Putni dabā 6, 2: 25.

Pielikums (visu novērojumu uzskaitījums un attēli)

05.10.

Pape

1

migr. S

 

K.Millers

Lp

01.10.

Slampe

2

tālu laukos S no Kalnāju fermas; pēc lidojuma, silueta un uzvedības

 

V.Vintulis

Tu

24.09.

Pape

1

jaunais; migr. S

14:45

K.Millers

Lp

21.09.

Nīca

1

jaunais tupēja uz siena ruļļa, pēc tam aizlidoja S

14:10

K.Millers

Lp

19.09.

Pape

2

jaunie uz vadiem, pēc tam migr. S

14:20

K.Millers

Lp

18.09.

Skrunda

1

jaunais; migr. W

 

M.Jaunzemis, P.Pisano

Ku

15.09.

Pape

1

jaunais; migr. S

12:10

K.Millers

Lp

11.09.

Beberbeķi

1

jaunais; migr. S

18:30

A.Klepers

Rp

 

Engures ez.

5

jaunie lokāli pie putnu torņa ezera austrumu krastā

 

I.Krakope

Tu

10.09.

Pape

1

jaunais; migr. S; novēroja arī B.Valkaša un M.Platacis

16:24

K.Millers

Lp

08.09.

Pape

1

jaunais uzturas lokāli dienas otrajā pusē

13:30

J.Baumanis, V.Vintulis

Lp

04.09.

Jaunjelgava

1

jaunais aizlidoja pāri Daugavai uz austrumu pusi

11:35

R.Matrozis

Ai

01.09.

Pape

1

jaunais 800 m S no Papes putnu stacijas; turpat 02.09. pl. 12:25

17:30

K.Millers, B.Valkaša

Lp

31.08.

Klīvji

1

ad T Liepājas šosejas malā, ap 1 km uz Rīgas pusi no"Lāču maizes"

08:40

D.Boiko

Ri

30.08.

Klīvji

1

jaunais uz vadiem Liepājas šosejas malā pie "Lāču maizes"

12:45 

K.Millers

Ri

Pape

6

jaunie lokāli N no putnu stacijas (no 08:00)

09:00 

K.Millers

Lp

Pape

3

migr. S

08:15 

J.Baumanis

Lp

29.08.

Tukums

1

jaunais dažus simtus metru uz Jaumoku pusi no Tukuma apļa

18:10

A.Klepers

Tu

 

Pape

2

noķerti gredzenošanai Papes putnu stacijā; jaunais un iesp. ad M

12:00 

V.Vintulis

Lp

28.08.

Saulkalne

2

uz vadiem; jaunais un nenoteikta vecuma

17:30

V.Roze

Ri

Saulkalne

1

uz vadiem; iespējams jaunais

16:15

D.Boiko

Ri

Vāne

1

jaunais 3,5 km uz Matkules pusi

15:00

A.Mankus

Tu

Engures ez.

7

saskaitīti virs ezera no austrumu krasta putnu torņa

E.Mednis

Tu

Pape

4

jaunie pa visu dienu, t.sk. 2 migr. S un 2 lokāli (citi nekā vakar)

K.Millers

Lp

Ozolpils

5

vairums vai visi jaunie

V.Roze

Tu

Vecmokas

1

jaunais

V.Roze

Tu

27.08.

Vaive

1

jaunais uz vadiem ap 2 km Rāmuļu pusi

19:40

M.Platacis

Cs

Pociems

2

uz vadiem 0,5 km posmā; jaunais un nenoteikta vecuma

19:30

E.Puzulis

Lm

Valle

1

jaunais uz vadiem (4,5 km SE); iztraucēts aizlidoja S

19:20

A.Celmiņš

Ai

Pape

3

medī Papes putnu stacijas apkārtnē; ad M un 2 jaunie

18:00

K.Millers, A.Eglītis u.c.

Lp

Valle

1

jaunais uz vadiem (2,5 km NNE)

14:20

M.Kilups

Ai

Cinci

2

uz vadiem; ad T un otrs domājams ad M

10:50

A.Freibergs, I.Freiberga

Gu

Ķempji

1

jaunais migr. SE ap pusdienu; nov. arī D.Drazdovskis un R.Lebuss

E.Lediņš

Cs

Engures ez.

12

vienlaikus virzienā uz Limikoļļu liedagu, N no ornitologu bāzes

A.Stīpniece

Tu

Pūre

2

jaunie; pie mājām "Ezeriņi"

V.Roze

Tu

Tukums

2

uz vadiem 1 km uz Jaumoku pusi no Tukuma apļa; t.sk. 1 jaunais

V.Roze

Tu

Ozopils

1

jaunais uz vadiem

V.Roze

Tu

26.08.

Lēdmane

2

jaunie uz vadiem

20:00

K.Funts

Og

Cīruļi

2

jaunie uz vadiem netālu N pusē no Cīruļiem

19:30

J.Reihmanis

Ta

Mērsrags

6

medī Mērsraga pļavā, t.sk. 1 ad T; varbūt 7 īpatņi

14:00

K.Kalvišķis

Ta

Ance

4

jaunie uz vadiem un medī netālu W pusē no Ances

09:00

J.Reihmanis

Ve

25.08.

Kalngale

6

jaunie uz vadiem un medījot Kalgales laukos

19:50

K.Funts

Ri

Smārde

3

jaunie Smārdes kroga apkārtnē

16:55

J.Ķuze

Tu

Ozolpils

2

jaunie uz vadiem un medījot

16:45

J.Ķuze

Tu

Burtnieki

2

medīja spāres virs Burtnieka; bez optikas, suga ar pieņēmumu

11:50

A.Klepers

Vm

Stiene

3

jaunie uz vadiem un medījot; pie Stienes pasta 

09:00

A.Klepers

Lm

Jūrkalne

5

vismaz; uz vietas; iespējams jaunie

A.Zacmanis

Ve

24.08.

Sārnate

13

uz vadiem 200 m posmā, jūras pusē no šosejas; "pārsvarā jaunie"

10:00

E.Puzulis

Ve

Užava

4

iespējams jaunie

A.Zacmanis

Ve

Jūrkalne

2

uz vietas; iespējams jaunie

A.Zacmanis

Ve

Lugaži

2

jaunie uz vadiem Burgas pļavās

A.Auniņš

Vk

23.08.

Pape

1

migr. S

13:00

K.Millers

Lp

Jūrkalne

5

migr. S; pa 3 un 2; iespējams jaunie

A.Zacmanis

Ve

20.08.

Lubāns

2

pie ezera N dambja pie Aiviekstes iztekas; datums aptuveni

 

U.Bergmanis

Ma

15.08.

Pape

1

jaunais uz vadiem

07:50

K.Millers

Lp

13.08.

Pape

1

jaunais uz vadiem, pēc tam medī virs ezera 10:10

09:45

M.Jaunzemis

Lp

Divi augšējie attēli - jaunie kukaiņu piekūni Papē 27.08. (foto: Kārlis Millers, Nikon Coolpix 4300 + Kowa TSN 821 teleskops). Divi nākamie attēli - jaunais putns (pa kreisi) un pieaugušais tēviņš Mērsragā 26.08. (foto: Kārlis Kalvišķis. Canon Rebel + 200 mm objektīvs). Tālāk atkal K.Millera foto Papē 27.-28.08.

0:22

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.