Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Areāla rietumu mala skar Baltijas valstis. Tālāk uz austrumiem izplatīta Krievijas centrālajā daļā līdz pat Austrumsibīrijai. Izolētas populācijas Usūrijā un NE Ķīnā. Ziemo Afrikā, Persijas līča reģinā, Indijā, Dienvidāzijā, Indonēzijā un Austrālijā, mazākā skaitā arī Vidusjūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī reti visā teritorijā, biežāk Lubānas ezera apkaimē

Vasarā reti, vairāk austrumu daļā Lubānas ezera apkaimē

Rudenī aizceļo, zināmi tikai daži novērojumi

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis

Lielupes grīva, 31-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reta ligzdotāja un ieceļotāja. Pirmo reizi konstatēta 1974. gada maijā (Бауманис 1979). Ligzdošanas pierādīta vienīgi valsts austrumu daļā. Lubānas ezera apkārtnē ligzdo regulāri kopš 1974. gada (Baumanis 1989). Citas pierādītas ligzdošanas vietas zināmas Balvu novadā pie Kalnupes, kas praktiski arī ir Lubāna apkaimē (1999, M.Strazds, A.Auniņš), pie Papurnes (2008, V.Vintulis; iespējams arī vēlāk) un Tūjānu apkārtnē Madonas novadā (2015, G.Grandāns, A.Erts). Pēdējā desmitgadē novērojumu skaits pieaug un ir vairāk novērojumu valsts rietumu daļā. Taču domājams, ka tie ir migranti nevis ligzdotāji, jo vairums novērojumu bijuši aprīlī-maijā. Vēlāk jūnijā rietumu daļā zināmi tikai divi vientuļu putnu novērojumi - 15.6.2008. Sātiņu dīķos (M.Jaunzemis) un 23.6.2012. Krievpurva dīķos (K.Millers). Populācija novērtēta 10-35 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 22-26 cm, spārnu izpletums: 55-59 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Stāmerienas pagasts, Gu, 2-Apr-2017, vismaz 1 (pēc 1 putna foto Dabasdatos, ziņoti 3 īpatņi); 5-Apr turpat 1 (Dabasdati ar foto). Abi novērojumi B.Pušpure.
Liepājas ezers, Vītiņu pļavas, 14-Apr-2016, 1 kopā ar 3 lielajām tilbītēm un vismaz 6 pļavu tilbītēm. K.Millers.
Nagļi, Re, 16-Apr-1994, 1. J.Baumanis.
Nīca, Lp, 16-Apr-2008, 1 Nīcas laukos kopā ar 3 lielajām tilbītēm T.nebularia un 1 tumšo tilbīti T.erythropus. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 18-Apr-2014, 1 kopā ar 4 lielajām tilbītēm T.nebularia un 3 gugatņiem Calidris pugnax. J.Jansons.
Nagļi, Re, 18-Apr-2014, 1. I.Deņisovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 5 Okt-2013, 1 izcelta aizlidoja uz dienvidu pusi. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); varbūt tas pats putns Ainažu jūrmalā 25-Sep (I.Ķiecis, Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 1-Sep-2007, 1 jūrmalā uz ziemeļiem no bākas. K.Funts.

Literatūra un internets

Baumanis J. 1989. Dīķa tilbītes un pelēkās tilbītes ligzdošana Latvijā. - Putni dabā 2: 166-171. Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.marsan.01. Accessed 22 March 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Mērsrags, Talsu novads, 1-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Kolka, Dundagas novads, 3-Mai-2024. © Māris Strazds.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 8-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, pieaugušais putns pēcriesta tērpā. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, pieaugušais putns pēcriesta tērpā. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Papurne, Balvu novads, 1-Jūn-2008. © Viesturs Vintulis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Virāne, Madonas novads, 19-Jūl-2015. © Gaidis Grandāns.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Virāne, Madonas novads, 19-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Maurizio Ravasini.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Lielupes grīva, 31-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Lielupes grīva, 31-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Lielupes grīva, 31-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.