Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kazahstāna, Uzbekistāna, daļēji Mongolija, NW Ķīna, sporādiski arī NE Ķīnā. Ziemo ligzdošanas areālā. Ģeogrāfisku variāciju nav (de Juana, Boesman 2020).

Novērošanas vietas
kopš XX gs. otrās puses
Birds of the World

Stepes smilšvistiņa Syrrhaptes paradoxus

Čarina kanjons (200 km austrumos no Almati), Kazahstāna, 27-Feb-2010. © Aleksejs Kuročkins.

Latvijā reta ieceļotāja no centrālās Āzijas. Biežāk novērota XIX gs. beigās - XX gs. sākumā vairāku invāziju laikā. Invāziju gadi bijuši - 1863., 1887., 1888. un 1908. (Тауриньш 1983). Skaita samazināšanās dēļ mūsdienās ieceļo ļoti reti. No dažādiem izziņas avotiem (t.sk. avīzēm) zināmi vairāki vēsturiski novērojumi, kas senāki par 100 gadiem (Buhse 1864; Anon. 1869; Anon. 1908; Löwis 1883, 1886; Schweder 1888; Stoll 1908; Тауриньш 1983). Relatīvi nesenāki novērojumi ir tikai divi (Baumanis, Mednis 1985; OFK nepubl. materiāli).

Garums: 27-41 cm, spārnu izpletums: 60-78 cm (de Juana, Boesman 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Vēsturisko invāziju laikā iegūtie īpatņi

Jelgavas apkārtne, 1863, datums nav zināms (Buhse 1864). Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā agrāk glabājas 2 TT eksemplāri (Тауриньш 1983 cit. pēc Russow

1880), taču to iegūšanas vieta publikācijās nav norādīta. Pastāv iespēja, ka viens vai abi eksemplāri iegūti 1863. gadā pie Jelgavas.

Rīgas apkārtne, 1863, 15-Jūn, 1 M nošauta.

Valkas apkārtne, 1863, datums nav zināms, 3 eksemplārus saņēmis O. fon Lēvis (1883). Publikācijas teksts: "Ich erhielt zu der Zeit 3 Exemplare aus

der Umgegend von Walk, von denen sich zwei an Telegraphendrähten tot geschlagen hatten, während das dritte von einem Bauern aus einer großen Schar
mit der Flinte erlegt worden war.
"

Valmieras apkārtne, 1863, maijs, īpatņu skaits nav norādīts (Buhse 1864). Zināms arī, ka 1863. gadā vienu (jeb vismaz vienu) stepes smilšvistiņas

eksemplāru Dorpatas (Tartu) Dabaspētnieku biedrībai nodevis F.Bergs no Valmieras (Anon. 1869).

-------------------------------------------

Daugavpils apkārtne, 1888, ap 2-Apr (21-Mar pēc vecā stila), 2 MM, no kurām viena nošauta (Schweder 1888).
Grobiņa, 1888, aprīļa beigas / maija sākums, 1 nošauta. Ziņa publicēta laikrakstā "Libausche Zeitung" 1888. gada 12. maija numurā (pēc jaunā stila).
Okte, 1888, ap 8-Mai (26-Apr pēc vecā stila), 1 M nošauta (Schweder 1888). Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. Tā gada pavasarī Oktes apkārtnē uzturējās

20-30 putnu liels bars. Iegūtais īpatnis nodots Kurzemes Provinces muzejam Jelgavā (Anon. 1889).

Vidzeme, 1888, novembris, vismaz 1 nošauta, bet eksemplāru nav izdevies saglabāt (Lövis 1889).

-------------------------------------------

Rucavas apkārtne, 1908, 8-Mai (25-Apr pēc vecā stila), 2 novērotas (1 T nošauts). Fon Biterlings. Publikācijas teksts: "Am 25. April d. J. sind auf dem Krongute

Kakischken in Curland unweit derpreußsischen Grenze zwei Syrrhaptes beobachtet worden, wovon das hahn erlegt wurde." (Stoll 1908). Iegūtais eksemplārs atrodas un E.Tauriņa (1983) uzskaitījumā minēts ar 1908. gada 8. maiju "pie Rucavas", mainot datuma stilu uz jauno. Minētā vieta "Kakischken" (Ķāķišķe) atrodas ap 4 km no Rucavas. Eksemplāra nodošana Rīgas Dabaspētnieku biedrības kolekcijā (Naturforscher-Vereins zu Riga) atzīmēta biedrības sanāksmē 1908. gada 18. maijā (pēc jaunā stila). Iegūšanas vieta minēta "Nieder-Bartauschen Kirchspiel, Südwest-Ecke Kurlands", jeb "lejas-Bārtas pagastā, Kurzemes dienvidrietumu stūrī" un atbilst vietai F.E.Štolla (1908) publikācijā. Putnu biedrībai dāvinājis Herr von Biterling (Anon. 1908). Rīgas Dabaspētnieku kolekcija vēlāk nonāca LDM krājumā.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Novērojumi kopš XX gs. otrās puses
1. Gaujas grīva, Ri, 1976, 22-Mai, 4 novērotas. J.Priednieks. ®
2. Krāslava, 2002, 27-Okt, novērots 16 putnu bars. I.Krams, T.Krama.

Literatūra un internets

Anon. 1869. Einunddreissigste Sitzung, gehalten am 2. November 1863. Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat in den Jahren 1861-1869. Zweiter Band. Dorpat: 70-78. Anon. 1889. Die 747. Sitzung am 1. Juni 1888. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst Veröffenlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem Jahre 1888. Mitau: 34-40. Anon. 1908. 961. ordentl. Versammlung am 5. (18.) Mai 1908. Когresp. Bl. Naturf. Ver. Riga, Bd 51, S. 162. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Buhse F. 1864. Zusatz zu der Mittheilungen über Syrrhaptes paradoxus. Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 14, 9: 127-128. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). de Juana E. and P.F.D.Boesman. 2020. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.palsan1.01. Accessed 30 July 2023. Löwis von O. 1883. Livland's Eulen, wildlebende Hühnerarten und Watvögel. Zoologische Garten 24, 4: 113-122. Löwis von O. 1889. Das Steppenhuhn in Livland. Ornithologische Monatsschrift 14, 1: 16. Schweder G. 1888. Vogelzug im Frühjahr 1888. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. 31: 22-23. Stoll F.E. 1908. Über den Zug der Steppenhuhner. Ornithologische Monatsberichte 7/8: 132. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 114-115.

Stepes smilšvistiņa Syrrhaptes paradoxus. Čarina kanjons (200 km austrumos no Almati), Kazahstāna, 27-Feb-2010. © Aleksejs Kuročkins.