Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas centrālajā daļā no Francijas līdz Urāliem un Kaspijas jūrai un tālāk uz austrumiem Vidusāzijā (īpaši Kazahstānā un Uzbekistānā), sasniedzot W Ķīnu un NW Mongoliju. Fragmentāri Eiropas dienvidos, NW Āfrikā, Turcijā un Izraēlas ziemeļos. Tālākās ligzdošanas vietas uz ziemeļiem iesniedzas Igaunijā. Somijā ieceļo, bet ligzdošana nav zināma. Divas vai trīs pasugas ar pakāpenisku pazīmju pāreju: L.l.luscinioides - areāla rietumu daļa Latviju ieskaitot; L.l.fusca - Centrālāzija; L.l.sarmatica - Melnās jūras tuvākie rajoni no Donavas deltas uz austrumiem līdz Kaspijas jūras ziemeļiem, taču šī pasuga nav vispārēji atzīta. Nav skaidrs kura pasuga ligzdo Turcijā un Izraēlā. Ziemo Āfrika uz dienvidiem no Sahāras (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā ligzdo niedrājos

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Seivi ķauķis Locustella luscinioides

Tāšu ezers, Medzes pagasts, 11-Mai-2019. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Kopš pirmā novērojuma 1970. gadā (Руте 1971) skaits Latvijā ievērojami pieaudzis. Šobrīd piemērotās vietās - aizaugušu ezeru un zivju dīķu niedrājos - samērā parasts ligzdotājs. Skaits turpina pieaugt (Auniņš 2023). Vismaz XX gs. beigās vairāk bija sastopams valsts rietumu daļā. Tagad atšķirība ar austrumu daļu ir mazinājusies, par ko liecina arī 2. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta dati. Populācija novērtēta 500-2000 pāru robežās (Ķerus u.c.).

Garums: 13-14 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Babītes ez., Ri, 1-Apr-2024, ierakstīta dziesma. E.Lediņš (Dabasdati).
Liepājas ez., 6-Apr-2020, dziesma ezera austrumu krastā (dienvidos no Vītiņu pļavām). R.Rekmanis.
Kaņieris, Tu, 9-Apr-2009, dziesma. A.Balandiņa, K.Lapiņš.
Daugavgrīva, Rp, 9-Apr-2018, dziesma. A.Arnicāns (Dabasdati).
Engures ez., Tu, 11-Apr-2000, dziesma īslaicīgi. J.Lipsbergs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Papes ez., Lp, 6-Okt-1972, 1 noķerts. J.Lipsbergs*
Lauteri, Lm, 6-Okt-2015, 1 noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.
Ainaži, Lm, 5-Okt-2021, 1 noķerts. A.Kalvāns.
Papes ez., Lp, 3-Okt-1971 (Бауманис 1979).
Papes ez., Lp, 3-Okt-2007, 1 noķerts. O.Keišs.
Ainaži, Lm, 3-Okt-2016, 1 noķerts. A.Kalvāns.
Babītes ez., Ri, 1-Okt-2022, dzirdēti saucieni un redzēts niedrēs. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).

*) Izmantoti autora personīgie dati. Nesakrīt ar J.Baumaņa (1979) publikāciju, pēc kuras tā gada vēlākais putns Papē noķerts 3. oktobrī.

Literatūra un internets

Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London. Pearson D. 2020. Savi's Warbler Locustella luscinioides, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.savwar1.01. Accessed 1 April 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Руте Ю. 1971. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi) - новый вид птиц в фауне Латвии. Zooloģijas muzeja raksti 7: 140.

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Lubāns, Nagļi, Rēzeknes novads, 24-Apr-2009. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 25-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Zvārde, Saldus novads, 7-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 19-Jūn-2010. © Jānis Jansons.