putni.lv

Latvijas ornitofaunistika

Auniņš A. 2001. Ķikuta populācijas teritoriālais izvietojums, skaits un biotopa izvēle Latvijā: patreizējā situācija (1999 –2001) un vēsturiskā informācija. Putni dabā 1. pielikums: 4-12.

Auniņš A. 2001. Ķikutu riestošanas aktivitātes izmaiņas nakts un sezonas gaitā Latvijā: ieteikumi ķikutu riestu meklēšanas metodikai un riestu lielumu novērtēšanai. Putni dabā 1. pielikums: 13-26.

Auniņš A. 2019. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2018: plukšķis izzūd, bet dzeltenā cielava atgriežas? Putni dabā 84: 7-13.

Auniņš A. 2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41.

Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par ziemeļu gulbja - Cygnus cygnus (L.) - ligzdošanu Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 33-34.

Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par krūmu ķauķa - Acrocephalus dumetorum Blyth - izplatību Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 34-35.

Baumanis J. 1980. Jūras krauklis - Phalacrocorax carbo (L.) - Latvijas iekšzemes ūdensbaseinos. Retie augi un dzīvnieki: 35-36.

Baumanis J. 1981. Brūnais ibiss - Plegadis falcinellus (L.) - Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 34-36.

Boiko D., Kampe-Persson H., Morkūnas J. 2014. Breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States, 1973-2013: result of a re-colonisation. Wildfowl 64: 207–216.

Celmiņš A. 2009. Stepes ērglis Aquila nipalensis – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 19, 3: 21.

Daknis P. 2020. Īspirkstu cīrulis – jauna suga Latvijas putnu sarakstā. Putni dabā 88: 34.

Dorbe H. 1971. Divas sarakstes. Padomju Venta, 3. aprīlis.

Eglītis V., Kaktiņa Dz. 1983. Flamings - Phoenicopterus ruber L. - pirmoreiz Daugavā pie Stučkas. Retie augi un dzīvnieki: 53-55.

European News. 1979. British Birds 72, 6: 275-281.

Feldmane D. 2010. Tundras šņibītis - gaidīta jauna suga Latvija. Putni dabā 1-2: 33.

Grandāns G. 2020. Dzeltenā gārņa pirmais novērojums Latvijā. Putni dabā 88: 35.

Hofmanis H., Strazds M. 2004. Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības plāns Latvijā. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Janaus M., Dekants A. 2024. Balto stārķu ligzdu skaits Latvijā 2014. gadā un tā izmaiņas kopš 1934. gada. Putni dabā 93, 1: 40-49.

Jaunzemis M. 2023. Gredzenpīle - jauna putnu suga Latvijā. Putni Dabā 91, 1: 14-15.

Jaunzemis M. 2023. Svītrainais ērglis - jauna putnu suga Latvijā. Putni Dabā 91, 1: 16-17.

Jaunzemis M. 2023. Reto putnu sugu novērojumi Latvijā 2022. gadā. Putni Dabā 91, 1: 10-13.

Jaunzemis M., Baumanis J. 2007. Pārskats par reto putnu sugām Latvijā 2000.-2001. gadā. Putni dabā pielikums 2: 12-20.

Jesko A. 2022. Mana pļavu liju vasara jeb cik daudz zinām par pļavu liju? Putni dabā 90, 1: 12-19.

Kalvāns A. 2013. Projekta „Zivjērglis”. atskaite par 2012. gadu.

Kalvāns A. 2022. Ziemojošo ūdensstrazdu monitorings. Putni dabā 90, 1: 8-9.

Kalvāns A., Lediņš E. 2020. Ūdensstrazdu ligzdošana Latvijā. Putni dabā 88: 26-29.

Kampe-Persson H., Boiko D. 2019. The Taiga Bean Goose in Latvia - occurrence, origin and hunting. Environmental and Experimental Biology 17, 91–95.

Kazubiernis J. 1982. Jauni lielās klijkaijas - Stercorarius skua Brünn - sastapšanas gadījumi Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 41-43.

Keišs O. 2021. Griežu skaits Latvijā pēdējos 5 gados strauji samazinās. Pārskats par naktsputnu monitoringu Latvijā 2020. gadā. Putni dabā 89, 1: 34-39.

Keišs O. 2023. Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs 2022. gadā. Putni Dabā 91, 1: 47-54.

Klepers A. 2009. Lielais zvans. Kamčatkas kaija – jauna suga Latvijā un otrais novērojums Rietumpalearktikā. Putni dabā 3: 22-23.

Krūze M. 2006. Par Sāmsalas dižpīlēm Tadorna tadorna. Putni dabā 16, 4: 22-24.

Ķerus V. 2020. Zilais brīnums Latvijas upēs. Putni dabā 87: 3-5.

Ķuze J. 2009. Lopu gārnis Bubulcus ibis – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 3: 24-25.

Ķuze J. 2019. Par lielās tilbītes ligzdošanu. Putni dabā 86, 3-4: 8-9.

Ķuze J., Lipsbergs J., Bergmanis U. 2010. Jaunumi jūras ērgļu izpētē un ligzdvietu aizsardzībā Latvijā. Putni dabā 2010/1-2: 10-19.

Liepa A. 1982. Vētrasburātāja - Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) - novērojums Rīgas jūras līča piekrastē. Retie augi un dzīvnieki: 39-40.

Lipsbergs J. 1980. Tievknābja kaira - Uria aalge (Pont.) - jauna putnu suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga: 40-43.

Lipsbergs J. 1981. Par lielās tilbītes - Tringa nebularia (Gunn.) - pirmo ticamo ligzdošanas gadījumu Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 42-45.

Lipsbergs J. 2011. Kas notiek ar ūpi Bubo bubo Latvijā? Putni dabā 2011/1: 6-19.

Lipsbergs J. 2017. Sibīrijas rubīnrīklīte Luscinia calliope pirmoreiz konstatēta arī Latvijā. Putni Dabā 77: 21-23.

Lipsbergs J., Eglītis A. 2006. Acteku kaija Larus atricilla - negaidīta ieceļotāja no Ziemeļamerikas un jauna suga Latvijā. Putni dabā 16, 4: 6-8.

Lipsbergs J., Kazubiernis J. 1980. Sudrabgārņa - Egretta alba (L.) - pirmais varbūtējs ligzdošanas gadījums Austrumbaltijā. - Retie augu un dzīvnieki: 38-40.

Lipsbergs J., Pēterhofs E. 1983. Kanādas zoss - Branta canadensis (L.) - jauna putnu suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 40-43.

Lipsbergs J., Pēterhofs E., Kazubiernis J. 1980. Sāmsalas dižpīle - Tadorna tadorna (L.) - jauna ligzdojoša putnu suga Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki. Rīga: 43-46.

Loudon von H. 1906. Über das Vorkommen des Steinkauzes Carine noctua (Retz.) in den Ostseeprovinzen. Ornithologische Monatsberichte 14, 12: 190-191.

Loudon von H. 1910. Ein neuer Vogel für Livland. Ornithologische Monatsberichte 18, 3: 40. (Melnrīkles strazds Turdus atrogularis).

Ławicki Ł. 2012. Azure Tits and hybrids Azure x European Blue Tit in Europe. Dutch Birding 34: 219-231.

Ławicki Ł., Khil L., de Vries P. 2012. Expansion of Pygmy Cormorant in central and western Europe and increase of breeding population in southern Europe. Dutch Birding 34: 273-288.

Matrozis R. 2013. Pārdomas par tievknābja kuitalas novērojumu Latvijā 1926. gadā. Putni dabā 2: 28-29.

Matrozis R. 2014. Par melngalvas stērstes statusu Latvijā. Putni dabā 2: 36-37.

Matrozis R. 2019. Par sārta flaminga statusu Latvijā. Putni Dabā 1: 28-32.

Matrozis R. 2019. A 30-year (1988–2017) study of Mute Swans Cygnus olor in Riga, Latvia. Wildfowl. Special Issue 5: 164–177.

Matrozis R. 2019. Ķīpsalas zīriņi ir apdraudēti. Vides Vēstis 4: 24-28.

Matrozis R. 2022. Par gulbju ligzdošanu Latvijas teritorijā 18.–19. gadsimtā: avotu analīze un interpretācija. Putni dabā 90, 1: 24-27.

Matrozis R. 2023. Pārdomas par dažiem vēsturiskiem putnu novērojumiem. Putni Dabā 91, 1: 55-60.

Matrozis R. 2023. Pārskats par paugurknābja gulbja poļu morfas sastopamību Latvijā (1988–2023). Putni Dabā 92, 2: 33-37.

Matrozis R. 2024. Par mazā zīriņa ligzdošanas vietām un populācijas stāvokli Latvijā. Putni dabā 93, 1, 6-13.

Matrozis R., Smislovs V., Smislovs E. 2014. Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī. Putni dabā 3: 16-19.

Matrozis R., Smislovs V., Smislovs E. 2016. Par Sibīrijas peļkājītes Prunella montanella novērojumiem Lauteros. Putni dabā 4: 14-16.

Mihelsons H. 1960. Trīs retas putnu sugas Latvijas PSR faunā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 215-219 (vidējais dzenis Dendrocopos medius, baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus un pelēkā pīle Anas strepera).

Millers K. 2006. Neraksturīgs cekulaino cīruļu Galerida cristata ligzdošanas gadījums Liepājā. Putni dabā 15.4: 16-19.

Millers K. 2014. Status of the breeding population of Great Cormorants in Latvia in 2012. In: Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012-2013. – IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. No. 99: 136-139.

Millers K. 2018. Lopu gārnis Latvijā. Putni dabā 81, 1: 31-32.

Millers K., Roze V. 2008. Melnās un pelēkās vārnas ligzdošanas gadījums Mērsragā. Putni dabā, 1: 22.

Petriņš A. 2023. Mednim pa pēdām. Piezīmes par medņu riestu aizsardzību un praktiski ieteikumi medņu riestu meklēšanā. Putni Dabā 92, 2: 10-16.

Priedniece I. 2019. Visu laiku iespaidīgākā kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā. Putni dabā 86, 3-4: 10-11.

Priedniece I. 2023. Kukaiņu piekūnu invāzija 2022. gada rudenī. Putni Dabā 91, 1: 25-27.

Popovs J. 1987. Vārvē viesojās sārtais pelikāns... Padomju Venta. 17. jūnijs.

Pupins M., Pupina A. 2015. The first records of the Common Pheasant, Phasianus colchicus (Aves: Galliformes: Phasianidae), and its group in south-eastern Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 15, 2: 305-316.

Račinskis E. 2008. Pirmais pierādītais pundurērgļa Aquila pennata novērojums Latvijā. Putni dabā 3: 22-23.

Riherts M. 2008. Tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii – negaidīts ciemiņš Latvijā. Putni dabā 18, 1: 12-13.

Roms J. 1942. Acrocephalus paludicola Vieill. Brutvogel im Lettland. Folia Zoologica et Hydrobiologica 11, 2: 215.

Schweder G. 1888.Vogelzug im Frühjahr 1888. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. 31: 22-23.

Smislovs E. 2021. Melnplecu klijas Elanus caeruleus novērojums – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 89, 1: 13.

Smislovs E. 2022. Divas Latvijas faunai jaunas putnu sugas – ziņojumi portālā Dabasdati.lv. Putni dabā 90, 1, 10-11.

Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88: 36-37.

Strazds M., Ķuze J., Hofmanis H. 2006. Ziemeļpūce Strix nebulosa Latvijā. Putni dabā 16, 4: 10-13.

Strazds A., Strazds M. 1981. Jūras zīriņš (Sterna paradisea Pont.) - jauna perētāja suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki: 47-50.

Strazds A., Strazds M. 1982. Cirtainais pelikāns - Pelecanus crispus Bruch. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 43-44.

Strazds A., Strazds M. 1986. Pirmais meža stērstes - Emberiza rustica Pall. - ligzdošanas gadījums Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 40-42.

Šulcs A. 1960. Sula bassana L. - jauna putnu suga Latvijas PSR faunā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiski pētījumi. 2: 221-222.

Šulcs A. 1975. Bēdrozis (Perisoreus infaustus L.) Rīgā. Zooloģijas muzeja raksti 12: 82.

Verners A. 1981. Melngalvas kaija - Larus melanocephalus Temminck. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 45-46.

Vīksne J. 1970. Lielā klijkaija (Stercorarius skua Brünn.) - jauna suga Latvijas faunā. - Zooloģijas muzeja raksti 5: 55-58.

Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979. gadā. Retie augi un dzīvnieki: 36-40.

Vīksne J. 2009. Kas sārtajai kaijai Rhodostethia rosea meklējams Latvijā? Putni dabā 19, 2: 24-25.

Vīksne J., Janaus M. 1982. Platknābja ibisa - Platalea leucorodia L. - pirmais ligzdošanas mēģinājums Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 45-46.

Vīksne J., Janaus M., Kazubiernis J. 1980. Lielā zīriņa - Hydroprogne caspia (Pall.) - pirmais ligzdošanas gadījums Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 36-38.

Vilks K. 1960. Baltvēderis kā ligzdotājs Taures purvā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi 2: 223-225.

Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76.

Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.

Citas publikācijas

Dravecký M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B-U., Mizera T., Stój M., Treinys R. Wójciak J. 2008. Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe - a review. Slovak Rapt. J. 2: 37–52.

Feu du C. 1993. Nestboxes. Extracts from British Trust for Ornithology Field Guide Number 23 (1993 edition) with some additions and amendments. http://www.bto.org (putnu būrīši un citas mākslīgās ligzdvietas).

Golovatin M.G., Paskhalny S.P. 2013. Where are Western Bounds of Area S.h.minussensis. The Open Ornithology Journal 6, 52-54.

Hellquist A. 2021. Identification and taxonomy of northern and eastern yellow wagtails – new pieces to the puzzle. Dutch Birding 43, 5: 333-370.

Jansen J.J.F.J., Nap W. 2008. Identification of White-headed Longtailed Bushtit and occurrence in the Netherlands. Dutch Birding 30, 5: 293-308.

Ławicki Ł. 2012. Azure Tits and hybrids Azure x European Blue Tit in Europe. Dutch Birding 34: 219-231.

Ławicki Ł., Khil L., de Vries P. 2012. Expansion of Pygmy Cormorant in central and western Europe and increase of breeding population in southern Europe. Dutch Birding 34: 273-288.

Ławicki Ł. Perlman Y. 2017. Black-winged Kite in the WP: increase in breeding population, vagrancy and range. Dutch Birding 39, 1-12.

Matrozis R. 2008. Zoologa Egona Tauriņa ieguldījums lauka ornitoloģijas attīstībā Latvijā 20. gs. 1950. gados. Putni dabā 3: 27-30.

Matrozis R. 2016. Putnu dullais Lizdēnu barons Loudons. Haralda fon Loudona (1876–1959) piemiņai. Vides Vēstis 2: 32-37.

Matrozis R. 2016. Putnu pētniekam Nikolajam fon Tanze 130. Vides Vestis 4: 28-33.

Matrozis R. 2020. Putnu vērošana Slīteres Nacionālajā parkā. Dabas aizsardzības pārvalde.

Matrozis R. 2020. Ieskats Ferdinanda Štolla (1874–1966) darbībā putnu taksidermijā un ooloģijā. Daba un muzejs Nr. 11: 18-24.

Mikkola H., Rajala E., Väli Ü, Keišs O., Jusys V., Kwiecinski Z., Dombrovski V., Krüger T., Hušek J., Pačenovský S., Kuzmenko Y., Kuzmenko T. 2023. The northern hawk owl Surnia ulula invasions in Europe. Raptor Journal 17: 1-14.

Ottenburghs J., Honka J., Müskens G.J.D.M., Ellegren H. 2020. Recent introgression between Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose results in a largely homogeneous landscape of genetic differentiation. Heredity. The Genetics Society.

Panov E.N., Roubtsov A.S., Monzikov D.G. 2003. Hybridization between Yellowhammer and Pine bunting in Russia. Dutch Birding 25: 17-31.

Spek van der V. 2018. Humes Bladkoningen in Nederland. Dutch Birding 40, 6: 381-388.

White S.J., Kehoe C.V. 2001. Difficulties in determining the age of Common Terns in the field. British Birds 94, 6: 268-277.

Липсберг Ю., Матрозис Р. 2017. Памяти Яниса Яновича Якшиса (1923-1985) – исследователя питания хищных птиц и создателя рыбачинской ловушки для массового отлова мигрирующих птиц. Русский орнитологический журнал 26, Экспресс-выпуск 1429, 1435-1454.

Матрозис Р. 2013. Жизнь и деятельность орнитолога и таксидермиста Фердинанда Штоля (1874-1966). Русский орнитологический журнал 22, Экспресс-выпуск 842: 249-257.

Матрозис Р. 2013. Орнитологическая деятельность и судьба лифляндского барона Гаральда фон Лоудона (1876-1959). Русский орнитологический журнал 22, Экспресс-выпуск 855: 621-642.

Матрозис Р. 2016. Орнитологические наблюдения и сборы Карлиса Григулиса (1884-1972) в Омской губернии в начале 1920-х годов. Русский орнитологический журнал 25, Экспресс-выпуск 1360: 4265-4273.

Матрозис Р. 2018. Литературное наследие барона Оскара фон Левиса (1838-1899) по разным вопросам орнитологии Лифляндии. Русский орнитологический журнал 27, Экспресс-выпуск 1594: 1681-1704.

Матрозис Р. 2020. Барон Адельберт фон Крюденер (1857-1933) - лесничий, заядлый охотник и орнитолог Лифляндии и Германии. Русский орнитологический журнал 29, Экспресс-выпуск 1909: 1629-1641.

Матрозис Р. 2020. Материалы к биографии челябинского орнитолога Сергея Борисовича Куклина (1923-2008), основываясь на его письмах латышскому орнитологу Юрису Липсбергу (1939-2020). Русский орнитологический журнал 29, Экспресс-выпуск 1993: 5121-5130.

Матрозис Р. 2021. К биографии Кирилла (Карлиса) Старца (1897-1953), автора трёх статей в журнале «Птицеведение и птицеводство». Русский орнитологический журнал 30, Экспресс-выпуск 2029: 427-431.

Р.Матрозис. 2021. Третья Прибалтийская орнитологическая конференция (Вильнюс, 1957). Русский орнитологический журнал 30, Экспресс-выпуск 2065: 2075-2089.

Р.Матрозис. 2021. Четвертая Прибалтийская орнитологическая конференция (Рига, 1960). Русский орнитологический журнал 30, Экспресс-выпуск 2099: 3657-3678.

Р.Матрозис. 2021. Пятая Прибалтийская орнитологическая конференция (Тарту, 1963). Русский орнитологический журнал 30, Экспресс-выпуск 2141: 5511-5531.

Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2016. Янис Зайковс (1903-1942) - забытый латвийский оолог, просветитель и учитель. Русский орнитологический журнал 25, Экспресс-выпуск 1357: 4165-4171.

Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2018. Заметки об орнитологической деятельности и судьбе Михаила Иванова (1897-1976). Русский орнитологический журнал 27, Экспресс-выпуск 1631: 3085-3092.

Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2020. Датскому орнитологу Эдди Фритзе - 70 лет! Русский орнитологический журнал 29, Экспресс-выпуск 1988: 4921-4936.

Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2021. Янис Раценис (1915-1980) – латышский орнитолог и венесуэльский одонатолог. Русский орнитологический журнал 30, Экспресс-выпуск 2027: 317-324.