Ornitofaunistika

Sākumlapa

Auniņš A. 2001. Ķikuta populācijas teritoriālais izvietojums, skaits un biotopa izvēle Latvijā: patreizējā situācija (1999 –2001) un vēsturiskā informācija. Putni dabā 1. pielikums: 4-12.
Auniņš A. 2001. Ķikutu riestošanas aktivitātes izmaiņas nakts un sezonas gaitā Latvijā: ieteikumi ķikutu riestu meklēšanas metodikai un riestu lielumu novērtēšanai. Putni dabā 1. pielikums: 13-26.
Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par ziemeļu gulbja - Cygnus cygnus (L.) - ligzdošanu Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 33-34.
Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par krūmu ķauķa - Acrocephalus dumetorum Blyth - izplatību Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 34-35.
Baumanis J. 1980. Jūras krauklis - Phalacrocorax carbo (L.) - Latvijas iekšzemes ūdensbaseinos. Retie augi un dzīvnieki: 35-36.
Baumanis J. 1981. Brūnais ibiss - Plegadis falcinellus (L.) - Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 34-36.
Celmiņš A. 2009. Stepes ērglis Aquila nipalensis – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 19, 3: 21.
Eglītis V., Kaktiņa Dz. 1983. Flamings - Phoenicopterus ruber L. - pirmoreiz Daugavā pie Stučkas. Retie augi un dzīvnieki: 53-55.
European News. 1979. British Birds 72, 6: 275-281.
Feldmane D. 2010. Tundras šņibītis - gaidīta jauna suga Latvija. Putni dabā 1-2: 33.
Hofmanis H., Strazds M. 2004. Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības plāns Latvijā. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
Kalvāns A. 2013. Projekta „Zivjērglis”. atskaite par 2012. gadu.
Kazubiernis J. 1982. Jauni lielās klijkaijas - Stercorarius skua Brünn - sastapšanas gadījumi Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 41-43.
Klepers A. 2009. Lielais zvans. Kamčatkas kaija – jauna suga Latvijā un otrais novērojums Rietumpalearktikā. Putni dabā 3: 22-23.
Krūze M. 2006. Par Sāmsalas dižpīlēm Tadorna tadorna. Putni dabā 16, 4: 22-24.
Ķuze J. 2009. Lopu gārnis Bubulcus ibis – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 3: 24-25.
Ķuze J., Lipsbergs J., Bergmanis U. 2010. Jaunumi jūras ērgļu izpētē un ligzdvietu aizsardzībā Latvijā. Putni dabā 2010/1-2: 10-19.
Liepa A. 1982. Vētrasburātāja - Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) - novērojums Rīgas jūras līča piekrastē. Retie augi un dzīvnieki: 39-40.
Lipsbergs J. 1980. Tievknābja kaira - Uria aalge (Pont.) - jauna putnu suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga: 40-43.
Lipsbergs J. 1981. Par lielās tilbītes - Tringa nebularia (Gunn.) - pirmo ticamo ligzdošanas gadījumu Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 42-45.
Lipsbergs J. 2011. Kas notiek ar ūpi Bubo bubo Latvijā? Putni dabā 2011/1: 6-19.
Lipsbergs J. 2017. Sibīrijas rubīnrīklīte Luscinia calliope pirmoreiz konstatēta arī Latvijā. Putni Dabā 77: 21-23.
Lipsbergs J., Eglītis A. 2006. Acteku kaija Larus atricilla - negaidīta ieceļotāja no Ziemeļamerikas un jauna suga Latvijā. Putni dabā 16, 4: 6-8.
Lipsbergs J., Kazubiernis J. 1980. Sudrabgārņa - Egretta alba (L.) - pirmais varbūtējs ligzdošanas gadījums Austrumbaltijā. - Retie augu un dzīvnieki: 38-40.
Lipsbergs J., Pēterhofs E. 1983. Kanādas zoss - Branta canadensis (L.) - jauna putnu suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 40-43.
Lipsbergs J., Pēterhofs E., Kazubiernis J. 1980. Sāmsalas dižpīle - Tadorna tadorna (L.) - jauna ligzdojoša putnu suga Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki. Rīga: 43-46.
Loudon von H. 1906. Über das Vorkommen des Steinkauzes Carine noctua (Retz.) in den Ostseeprovinzen. Ornithologische Monatsberichte 14, 12: 190-191.
Loudon von H. 1910. Ein neuer Vogel für Livland. Ornithologische Monatsberichte 18, 3: 40. (Melnrīkles strazds Turdus atrogularis).
Matrozis R. 2013. Pārdomas par tievknābja kuitalas novērojumu Latvijā 1926. gadā. Putni dabā 2: 28-29.
Matrozis R. 2014. Par melngalvas stērstes statusu Latvijā. Putni dabā 2: 36-37.
Matrozis R., Smislovs V., Smislovs E. 2014. Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī. Putni dabā 3: 16-19.
Matrozis R., Smislovs V., Smislovs E. 2016. Par Sibīrijas peļkājītes Prunella montanella novērojumiem Lauteros. Putni dabā 4: 14-16.
Mihelsons H. 1960. Trīs retas putnu sugas Latvijas PSR faunā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 215-219 (vidējais dzenis Dendrocopos medius, baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus un pelēkā pīle Anas strepera).
Millers K. 2006. Neraksturīgs cekulaino cīruļu Galerida cristata ligzdošanas gadījums Liepājā. Putni dabā 15.4: 16-19.
Millers K. 2018. Lopu gārnis Latvijā. Putni dabā 81, 1: 31-32.
Millers K., Roze V. 2008. Melnās un pelēkās vārnas ligzdošanas gadījums Mērsragā. Putni dabā, 1: 22.
Popovs J., 1987. Vārvē viesojās sārtais pelikāns... Padomju Venta. 17. jūnijs.
Račinskis E. 2008. Pirmais pierādītais pundurērgļa Aquila pennata novērojums Latvijā. Putni dabā 3: 22-23.
Riherts M. 2008. Tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii – negaidīts ciemiņš Latvijā. Putni dabā 18, 1: 12-13.
Schweder G. 1888.Vogelzug im Frühjahr 1888. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. 31: 22-23.
Strazds M., Ķuze J., Hofmanis H. 2006. Ziemeļpūce Strix nebulosa Latvijā. Putni dabā 16, 4: 10-13.
Strazds A., Strazds M. 1981. Jūras zīriņš (Sterna paradisea Pont.) - jauna perētāja suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki: 47-50.
Strazds A., Strazds M. 1982. Cirtainais pelikāns - Pelecanus crispus Bruch. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 43-44.
Šulcs A. 1960. Sula bassana L. - jauna putnu suga Latvijas PSR faunā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiski pētījumi. 2: 221-222.
Šulcs A. 1975. Bēdrozis (Perisoreus infaustus L.) Rīgā. Zooloģijas muzeja raksti 12: 82.
Verners A. 1981. Melngalvas kaija - Larus melanocephalus Temminck. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augu un dzīvnieki: 45-46.
Vīksne J. 1970. Lielā klijkaija (Stercorarius skua Brünn.) - jauna suga Latvijas faunā. - Zooloģijas muzeja raksti 5: 55-58.
Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979. gadā. Retie augi un dzīvnieki: 36-40.
Vīksne J. 2009. Kas sārtajai kaijai Rhodostethia rosea meklējams Latvijā? Putni dabā 19, 2: 24-25.
Vīksne J., Janaus M. 1982. Platknābja ibisa - Platalea leucorodia L. - pirmais ligzdošanas mēģinājums Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 45-46.
Vīksne J., Janaus M., Kazubiernis J. 1980. Lielā zīriņa - Hydroprogne caspia (Pall.) - pirmais ligzdošanas gadījums Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 36-38.
Vilks K. 1960. Baltvēderis kā ligzdotājs Taures purvā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi 2: 223-225.
Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76.
Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.
Липсберг Ю., Матрозис Р. 2017. Памяти Яниса Яновича Якшиса (1923-1985) – исследователя питания хищных птиц и создателя рыбачинской ловушки для массового отлова мигрирующих птиц. Русский орнитологический журнал, Том 26, Экспресс-выпуск 1429, 1435-1454.

Citas publikācijas

Dravecký M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B-U., Mizera T., Stój M., Treinys R. Wójciak J. 2008. Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe - a review. Slovak Rapt. J. 2: 37–52.
Feu du C. 1993. Nestboxes. Extracts from British Trust for Ornithology Field Guide Number 23 (1993 edition) with some additions and amendments. http://www.bto.org (putnu būrīši un citas mākslīgās ligzdvietas).
Matrozis R. 2008. Zoologa Egona Tauriņa ieguldījums lauka ornitoloģijas attīstībā Latvijā 1950. gados. Putni dabā (sagatavots, bet vēl nepublicēts raksts).
Matrozis R. 2016. Putnu dullais Lizdenu barons Loudons. Haralda fon Loudona (1876–1959) piemiņai. Vides Vēstis2: 32-37.
Matrozis R. 2016. Putnu pētniekam Nikolajam fon Tanze 130. Vides Vestis 4: 28-33.
Матрозис Р. 2013. Жизнь и деятельность орнитолога и таксидермиста Фердинанда Штоля (1874-1966). Русский орнитологический журнал 22, экспресс-выпуск 842: 249-257.
Матрозис Р. 2013. Орнитологическая деятельность и судьба лифляндского барона Гаральда фон Лоудона (1876-1959). Русский орнитологический журнал 22, экспресс-выпуск 855: 621-642.
Матрозис Р. 2016. Орнитологические наблюдения и сборы Карлиса Григулиса (1884-1972) в Омской губернии в начале 1920-х годов. Русский орнитологический журнал 25, экспресс-выпуск 1360: 4265-4273.
Матрозис Р. 2018. Литературное наследие барона Оскара фон Левиса (1838-1899) по разным вопросам орнитологии Лифляндии. Русский орнитологический журнал 27, экспресс-выпуск 1594: 1681-1704.
Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2016. Янис Зайковс (1903-1942) - забытый латвийский оолог, просветитель и учитель. Русский орнитологический журнал 25, экспресс-выпуск 1357: 4165-4171.
Матрозис Р., Шергалин Е.Э. 2018. Заметки об орнитологической деятельности и судьбе Михаила Иванова (1897-1976). Русский орнитологический журнал 27, экспресс-выпуск 1631: 3085-3092.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.