×

Baltkakla mušķērājs T 2cy noķerts gredzenošanai. Lauteri, 21-Mai. G.Graubics.

Latvijas putni

Vairāk kā 4730 attēli 380 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un ap 520 saites uz skaņu ierakstiem vairāk kā 220 sugām. Īsa informācija par skaitu un izplatību, detalizēts novērojumu uzskaitījums retajiem putniem.

Attēlu autori  kopsavilkums
 

Pievienoti attēli

Jūras ķīvīte  9 jūn
Vistu vanags
Lauku piekūns (2)
Svirlītis
Dzeltenā cielava
Gaišais šņibītis  5
Parastais šņibītis
Karaliskais ērglis
Palieņu ķauķis  3
Cetija (2)  1
Melngalvas kaija (4)  31 mai
Ragainais dūkuris  27
Mājas apogs  22
Mazais dumpis  21
Melngalvas cielava
Daurijas bezdelīga (4)  19
Jarelli cielava (2)
Brūnsp. bezdelīgtārtiņš  18
Melngalvas stērste (2)
 

Pielikumi

Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E kat
Nākamā putnu suga?
Pievienoto skaņu saraksts  līdz 2020
Lubāna apkārtnes dīķu numuri un nosaukumi
Pieejamo publikāciju saraksts
Novērojumu atlase

 

Ziņas

Dabasdati
Somija
Igaunija
Lietuva
Polija
Trektellen

Sistematiskais saraksts*

Melngalvas zoss
Sarkankakla zoss
Baltvaigu zoss
Kanādas zoss
Meža zoss
Taigas sējas zoss
Īsknābja zoss
Tundras sējas zoss
Baltpieres zoss
Mazā zoss
Paugurknābja gulbis
Mazais gulbis
Ziemeļu gulbis
Sāmsalas pīle
Rudā dižpīle
Prīkšķe
Platknābis
Pelēkā pīle
Baltvēderis
Meža pīle
Garkaklis
Krīklis
Lielgalvis
Brūnkaklis
Baltacis
Gredzenpīle
Cekulpīle
Ķerra
Stellera pūkpīle
Krāšņā pūkpīle
Parastā pūkpīle
Arlekīnpīle
Tumšā pīle
Stejnegera pīle
Melnā pīle
Amerikas melnā pīle
Kākaulis
Gaigala
Mazā gaura
Lielā gaura
Garknābja gaura
Baltgalvas zilknābis
Mežirbe
Baltirbe
Mednis
Rubenis
Laukirbe
Paipala
Vakarlēpis
Svīre
Lielā sīga
Apkakles sīga
Mazā sīga
Dzeguze
Stepes smilšvistiņa
Mājas balodis
Meža balodis
Lauku balodis
Parastā ūbele
Austrumu ūbele
Gredzenūbele
Dumbrcālis
Grieze
Ormanītis
Ūdensvistiņa
Laucis
Ceru ormanītis
Mazais ormanītis
Dzērve
Mazais dūkuris
Pelēkvaigu dūkuris
Cekuldūkuris
Ragainais dūkuris
Melnkakla dūkuris
Jūras žagata
Garstilbis
Avozeta
Ķīvīte
Dzeltenais tārtiņš
Tundras tārtiņš
Jūras ķīvīte
Morinella tārtiņš
Smilšu tārtiņš
Upes tārtiņš
Tuksneša tārtiņš
Jūras tārtiņš
Lietuvainis
Tievknābja kuitala
Kuitala
Sarkanā puskuitala
Melnā puskuitala
Akmeņtārtiņš
Garknābja šņibītis
Lielais šņibītis
Gugatnis
Dūņšņibītis
Līkšņibītis
Temminka šņibītis
Gaišais šņibītis
Parastais šņibītis
Jūras šņibītis
Trulītis
Tundras šņibītis
Sloka
Vistilbe
Ķikuts
Mērkaziņa
Terekija
Šaurknābja pūslītis
Platknābja pūslītis
Upes tilbīte
Meža tilbīte
Pļavu tilbīte
Dīķu tilbīte
Purva tilbīte
Tumšā tilbīte
Lielā tilbīte
Brūnsp. bezdelīgtārtiņš
Melnsp. bezdelīgtārtiņš
Trīspirkstu kaija
Šķeltastes kaija
Lielais ķīris
Mazais ķīris
Sārtā kaija
Acteku kaija
Melngalvas kaija
Zivju kaija
Kajaks
Melnspārnu kaija
Lielā polārkaija
Mazā polārkaija
Sudrabkaija
Kaspijas kaija
Vidusjūras kaija
Kamčatkas kaija
Reņģu kaija
Lielais zīriņš
Cekulzīriņš
Mazais zīriņš
Upes zīriņš
Jūras zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Baltspārnu zīriņš
Melnais zīriņš
Lielā klijkaija
Vidējā klijkaija
Īsastes klijkaija
Garastes klijkaija
Mazais alks
Tievknābja kaira
Lielais alks
Melnais alks
Brūnkakla gārgale
Melnkakla gārgale
Polārā gārgale
Dzeltenknābja gārgale
Ziemeļu vētrasburātājs
Tumšais vētrasputns
Melnais stārķis
Baltais stārķis
Ziemeļu sulla
Mazais jūras krauklis
Jūras krauklis
Brūnais ibiss
Karošknābis
Lielais dumpis
Mazais dumpis
Nakts gārnis
Dzeltenais gārnis
Lopu gārnis
Zivju gārnis
Lielais baltais gārnis
Mazais baltais gārnis
Sārtais pelikāns
Cirtainais pelikāns
Zivjērglis
Melnplecu klija
Ķīķis
Baltgalvas grifs
Melnais grifs
Čūskērglis
Mazais ērglis
Vidējais ērglis
Pundurērglis
Stepes ērglis
Karaliskais ērglis
Klinšu ērglis
Svītrainais ērglis
Zvirbuļu vanags
Vistu vanags
Niedru lija
Lauku lija
Stepes lija
Pļavu lija
Sarkanā klija
Melnā klija
Jūras ērglis
Bikšainais klijāns
Peļu klijāns
Plīvurpūce
Bikšainais apogs
Mājas apogs
Svītrainā pūce
Apodziņš
Mazā ausainā pūcīte
Ausainā pūce
Purva pūce
Baltā pūce
Ūpis
Meža pūce
Urālpūce
Ziemeļpūce
Pupuķis
Zaļā vārna
Zivju dzenītis
Bišu dzenis
Tītiņš
Trīspirkstu dzenis
Vidējais dzenis
Mazais dzenis
Dižraibais dzenis
Baltmugurdzenis
Melnā dzilna
Zaļā dzilna
Pelēkā dzilna
Lauku piekūns
Kukaiņu piekūns
Purva piekūns
Bezdelīgu piekūns
Stepes piekūns
Medību piekūns
Lielais piekūns
Vālodze
Lielā čakste
Melnpieres čakste
Daurijas čakste
Brūnā čakste
Rudastes čakste
Bēdrozis
Sīlis
Žagata
Riekstrozis
Kovārnis
Krauķis
Melnā vārna
Pelēkā vārna
Krauklis
Zīdaste
Meža zīlīte
Cekulzīlīte
Purva zīlīte
Pelēkā zīlīte
Zilzīlīte
Gaišzilā zīlīte
Lielā zīlīte
Somzīlīte
Bārdzīlīte
Sila cīrulis
Lauku cīrulis
Cekulainais cīrulis
Ausainais cīrulis
Īspirkstu cīrulis
Krastu čurkste
Bezdelīga
Mājas čurkste
Daurijas bezdelīga
Cetija
Garastīte
Svirlītis
Hjūma ķauķītis
Dzeltensvītru ķauķītis
Sibīrijas ķauķītis
Švarca ķauķītis
Tumšais ķauķītis
Vītītis
Čuņčiņš
Zaļais ķauķītis
Ziemeļu ķauķītis
Niedru strazds
Grīšļu ķauķis
Ceru ķauķis
Palieņu ķauķis
Krūmu ķauķis
Ezeru ķauķis
Purva ķauķis
Klusais ķauķis
Iedzeltenais ķauķis
Pallasa ķauķis
Lāsainais ķauķis
Upes ķauķis
Seivi ķauķis
Kārklu ķauķis
Melngalvas ķauķis
Dārza ķauķis
Svītrainais ķauķis
Gaišais ķauķis
Āzijas tuksneša ķauķis
Brūnspārnu ķauķis
Sārtgalvītis
Zeltgalvītis
Paceplītis
Dzilnītis
Mizložņa
Īspirkstu mizložņa
Sārtais strazds
Mājas strazds
Raibais zemesstrazds
Dziedātājstrazds
Sila strazds
Plukšķis
Melnais meža strazds
Pelēkais strazds
Apkakles strazds
Melnrīkles strazds
Pelēkais mušķērājs
Sarkanrīklīte
Lakstīgala
Rietumu lakstīgala
Zilrīklīte
Sibīrijas rubīnrīklīte
Mazais mušķērājs
Melnais mušķērājs
Baltkakla mušķērājs
Rudsānu zilastīte
Melnais erickiņš
Erickiņš
Lukstu čakstīte
Sibīrijas čakstīte
Tumšā čakstīte
Akmeņčakstīte
Smiltāju čakstīte
Tuksneša čakstīte
Daglā čakstīte
Ūdenstrazds
Lauku zvirbulis
Mājas zvirbulis
Sibīrijas peļkājīte
Peļkājīte
Dzeltenā cielava
Citroncielava
Pelēkā cielava
Baltā cielava
Lielā čipste
Stepes čipste
Pļavu čipste
Koku čipste
Sarkanrīkles čipste
Ūdeņu čipste
Akmeņu čipste
Žubīte
Ziemas žubīte
Dižknābis
Ziemeļu svilpis
Svilpis
Mazais svilpis
Zaļžubīte
Kalnu ķeģis
Kaņepītis
Parastais ķeģis
Mazais ķeģis
Gaišais ķeģis
Priežu krustknābis
Egļu krustknābis
Baltsvītru krustknābis
Dadzītis
Ģirlicis
Ķivulis
Lapzemes stērste
Sniedze
Lielā stērste
Dzeltenā stērste
Priežu stērste
Dārza stērste
Mazā stērste
Meža stērste
Birztalu stērste
Melngalvas stērste
Niedru stērste
*) IOC secība. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi: 10.14344/IOC.ML.13.2.

Vēsturiski kopsavilkumi, saglabātas lapas un daži video

Kopsavilkums 2000
Kopsavilkums 2001
Kopsavilkums 2002
Kopsavilkums 2003
Kopsavilkums 2004
Kopsavilkums 2005
Kopsavilkums 2006
Kopsavilkums 2007
Kopsavilkums 2008
Kopsavilkums 2009 jan feb

 

Pirmie migranti 2000
Pirmie migranti 2001
Pirmie migranti 2002
Pirmie migranti 2003
Pirmie migranti 2004
Pirmie migranti 2005
Pirmie migranti 2006
Pirmie migranti 2007
Pirmie migranti 2008
Pirmie migranti 2009

 

No lauka piezīmēm 2000
No lauka piezīmēm 2002
Torņu cīņas 2002
Torņu cīņas 2005
Torņu cīņas 2006
Torņu cīņas 2007
Torņu cīņas 2008
Janvāris 2004
Janvāris 2006
Janvāris 2008

 

Vēstures lappuses 2007
Vēstures lappuses 2008
T.Strautzelim 100
N.Tranzē 120
H.Loudonam 130
Ūdensstrazda ziemošana 2001/02
Plukšķa ziemošana 2002/03
Klusais ķauķis Igaunijā 2003
Bišu dzenis 2003
Bišu dzenis 2008
Lielā baltais gārnis 2004
Ūdeņu čipste 2004
Lauteri 2005  YT
Kukaiņu piekūns 2005

 

Kukaiņu piekūns 2007
Gredzenoti gulbji 2005
Gredzenoti gulbji 2006
Žurku salas sudrabkaijas 2006
Kūsamo maratons 2006
Kūsamo 2008  YT
Ēģiptes piezīmes 2008
Svilpji ar gaišu astes zīmi
Astoņas dienas gar piekrasti
Lielās čipstes balss
100+ sugas no istabas
Cekulainais cīrulis Liepājā
Bulgārija 2022  YT
Dienvidu Kazahstāna 2022  YT