Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas kalni virs mežu joslas, Polija, Baltijas valstis, Krievijas rietumu daļa un tālāk uz austrumiem Rietumsibīrijā līdz Jeņisejas upei. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, de Juana 2013).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, vairāk austrumu daļā

Vasarā vairāk austrumu daļā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Ķikuts Gallinago media

Dvietes paliene, Ilūkstes novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.

Riests. Dvietes paliene, 28-Mai-2008. © Agris Celmiņš (30).

Riests. Dvietes paliene, 29-Mai-2008. © Agris Celmiņš (61)

Latvijā samērā rets ligzdotājs ar specifiskām biotopa prasībām. Sastopams praktiski tikai regulāri applūstošos zālājos - palieņu pļavās un polderos. Ķikuta izplatība un ekoloģija detalizētāk aprakstīta A.Auniņa (1999, 2001a, 2001b) darbos, kā arī dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” dabas aizsardzības plānā (28.-32. lpp., Latvijas Dabas fonds 2005). Ligzdojošo pāru skaits Latvijā tiek vērtēts līdz 300 pāriem (BirdLife International 2007; A.Auniņa informācija 2008. gada februārī). Vairums ligzdotāju izvietojas valsts austrumu daļā.

Garums: 27-29 cm, spārnu izpletums: 47-50 cm (Van Gils, Wiersma, de Juana 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Puze, Ve, 1-Apr-1981, dzirdēts riests izcirtumā Puzes mežniecībā. Z.Jansone.
Ādažu lauki, Ri, 5-Apr-2010, 1. V.Vintulis.
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 7-Apr-2017, 1. K.Millers.
Svētes lauki, Jl, 10-Apr-2002, 7 vai 8 novēroti vizuāli. M.Maskalāns.
Burgas pļavas, Vk, 10-Apr-2009, vismaz 5. G.Grandāns.
Rekova, Bl, 10-Apr-2012, 1 izcelts (attēls zemāk). F.Slišāns.

Skaits riestos
Kalnupes riests, Bl, ligzdošanas sezonas 2000-2004, ap 40-50 gaiļi. A.Auniņš.
Rūjas "lielais" riests, Vm, 7-Mai-2008, 30-35 gaiļi. A.Auniņš, O.Opermanis.
Sitas "lielais" riests, Gu, maija beigas 2003, 25 gaiļi. A.Auniņš.
Burgas pļavu riests, Vk, 15-Mai-2007, 22 gaiļi. A.Auniņš.
Rūjas "ziemeļu" riests, Vm, 2-Jūn-2007, 20 gaiļi. A.Auniņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 1-Nov-2002, 1 izcelts putnu stacijas apkārtnē. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 15-Okt-1997, 1 izcelts kanālmalā. V.Roze.
Bērzciems, Tu, 13-Okt-1999, 1. A.Kuročkins.
Papes ez., Lp, 12-Okt-2005, 4-S virs ezera niedrāja vienā bariņā (10-Okt turpat 10-S līdzīgā situācijā). V.Ādamsons.

Literatūra un internets

Auniņš A. 1999. Ķikuta Gallinago media aizsardzības pasākumu plāns. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Auniņš A. 2001a. Ķikuta populācijas teritoriālais izvietojums, skaits un biotopa izvēle Latvijā: patreizējā situācija (1999 –2001) un vēsturiskā informācija. Putni dabā 1. pielikums: 4-12. Auniņš A. 2001b. Ķikutu riestošanas aktivitātes izmaiņas nakts un sezonas gaitā Latvijā: ieteikumi ķikutu riestu meklēšanas metodikai un riestu lielumu novērtēšanai. Putni dabā 1. pielikums: 13-26. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Gallinago media. Retrieved from http://www.birdlife.org on 11 April 2017. Van Gils J., Wiersma P., de Juana E. 2013. Great Snipe Gallinago media. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53877 on 21 April 2015. Latvijas Dabas fonds. 2005. Dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” dabas aizsardzības plāns. Rīga, 104. lpp.

Ķikuts Gallinago media. Dvietes paliene, Ilūkstes novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.
bkm

Ķikuts Gallinago media. Dvietes paliene, Ilūkstes novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.
bkm

Ķikuts Gallinago media. Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, 10-Apr-2012. © Francis Slišāns.
bkm

ĶikutsGallinago media. Ādažu apkārtne, 21-Aug-2012. © Igors Deņisovs.

Labots 15 Jan 2019