Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas kalni virs mežu joslas, Polija, Baltijas valstis, Krievijas rietumu daļa un tālāk uz austrumiem Rietumsibīrijā līdz Jeņisejas upei. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, vairāk austrumu daļā

Vasarā vairāk austrumu daļā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Ķikuts Gallinago media

Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ligzdotājs ar specifiskām biotopa prasībām. Sastopams praktiski tikai regulāri applūstošos zālājos - palieņu pļavās un polderos. Ķikuta izplatība un ekoloģija detalizētāk aprakstīta A.Auniņa (1999, 2001a, 2001b) publikācijās, kā arī dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” dabas aizsardzības plānā (28.-32. lpp., Latvijas Dabas fonds 2005). Jaunākais populācija vērtējums: "200-300 tēviņi". Ligzdo praktiski tikai valsts austrumu daļā (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 27-29 cm, spārnu izpletums: 47-50 cm (Van Gils et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Puze, Ve, 1-Apr-1981, dzirdēts riests izcirtumā Puzes mežniecībā. Z.Jansone.
Ādažu lauki, Ri, 5-Apr-2010, 1. V.Vintulis.
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 7-Apr-2017, 1. K.Millers.
Svētes lauki, Jl, 10-Apr-2002, 7 vai 8 novēroti vizuāli. M.Maskalāns.
Burgas pļavas, Vk, 10-Apr-2009, vismaz 5. G.Grandāns.
Rekova, Bl, 10-Apr-2012, 1 izcelts (attēls zemāk). F.Slišāns.

Skaits riestos
Kalnupes riests, Bl, ligzdošanas sezonas 2000-2004, ap 40-50 gaiļi. A.Auniņš.
Rūjas "lielais" riests, Vm, 7-Mai-2008, 30-35 gaiļi. A.Auniņš, O.Opermanis.
Sitas "lielais" riests, Gu, maija beigas 2003, 25 gaiļi. A.Auniņš.
Burgas pļavu riests, Vk, 15-Mai-2007, 22 gaiļi. A.Auniņš.
Rūjas "ziemeļu" riests, Vm, 2-Jūn-2007, 20 gaiļi. A.Auniņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 1-Nov-2002, 1 izcelts putnu stacijas apkārtnē. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 15-Okt-1997, 1 izcelts kanālmalā. V.Roze.
Bērzciems, Tu, 13-Okt-1999, 1. A.Kuročkins.
Papes ez., Lp, 12-Okt-2005, 4-S virs ezera niedrāja vienā bariņā (10-Okt turpat 10-S līdzīgā situācijā). V.Ādamsons.

Literatūra un internets

Auniņš A. 1999. Ķikuta Gallinago media aizsardzības pasākumu plāns. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Auniņš A. 2001a. Ķikuta populācijas teritoriālais izvietojums, skaits un biotopa izvēle Latvijā: patreizējā situācija (1999 –2001) un vēsturiskā informācija. Putni dabā 1. pielikums: 4-12. Auniņš A. 2001b. Ķikutu riestošanas aktivitātes izmaiņas nakts un sezonas gaitā Latvijā: ieteikumi ķikutu riestu meklēšanas metodikai un riestu lielumu novērtēšanai. Putni dabā 1. pielikums: 13-26. Van Gils J., P.Wiersma, G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Great Snipe Gallinago media, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gresni1.01. Accessed 14 November 2020. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Latvijas Dabas fonds. 2005. Dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” dabas aizsardzības plāns. Rīga, 104. lpp.

Ķikuts Gallinago media. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.
bkm

Ķikuts Gallinago media. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, 11-Jūn-2014. © Aivars Petriņš.
bkm

Ķikuts Gallinago media. Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, 10-Apr-2012. © Francis Slišāns.
bkm

ĶikutsGallinago media. Ādažu apkārtne, 21-Aug-2012. © Igors Deņisovs.