Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams ļoti fragmentētā areālā Austrumeiropā ar centru Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas robežu saskarsmes apgabalā. Šajās valstīs arī lielākās ligzdojošās populācijas. Mazākā skaitā Lietuvā un Ungārijā, vēl mazāk Vācijā un Krievijā (BirdLife International 2004). Ziemo Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola

Papes ezers, augusts 1981, jaunais putns (1g). © Agris Celmiņš.

Dziesma. Bebrza, Polija, 31-Mai-2012. © Edmunds Račinskis (31).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1940. gadā pie Babītes ezera, kad arī pierādīts pirmais un vienīgais ligzdošanas gadījums (Roms 1942). Viens no pāra putniem (tēviņš) ievākts Latvijas Dabas muzejam, kur arī šobrīd atrodas . Līdz nākamajam novērojumam bija jāpaiet 30 gadiem. 1970. gada augustā - septembrī 4 īpatņi noķerti Papes ezera niedrājā (Lipsbergs 1971; viens no eksemplāriem atrodas Latvijas Dabas muzejā ). Kopš 1970. gada Latvijā zināmi 46 novērojumi (49 īpatņi), no kuriem vairums jaunie putni, noķerti vasarā - rudenī Liepājas un Papes ezeros (Бауманис 1979; Baumanis, Mednis 1988; Mednis, Baumanis 1990; Celmiņš et al. 1993; OFK nepubl. materiāli). Pēdējās ziņas par iespējamu ligzdošanu iegūtas 2000.-2002. un 2004. gados, kad maijā - jūnijā attiecīgi 3, 2, 1 un 1 īpatnis dziedāja Liepājas ezera dienvidu gala grīšļu laukā Aizraķē (Celmiņš 2000). Ņemot vērā, ka putni sastapti tajā pašā vietā 5 gadu periodā, ligzdošana bija lielā mērā ticama, lai gan pilnīgi droši tas nav pierādīts.

Garums: 13 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Papes ez., Lp, 12-Mai-1990, 1 noķerts. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 13-Mai-2001, 2 dzied. V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen.

Vēlākie novērojumi rudenī
Papes ez., Lp, 23-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 16-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 13-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.

Pēdējie 10 novērojumi
Papes ez., Lp, 2009, 6-Aug, 1 jaunais putns noķerts. O.Keiss, M.Vaisļa, N.Lizbovskis.
Papes ez., Lp, 2010, 12-Aug, 1 jaunais putns noķerts. I.Freiberga, M.Vaišļa, I.Dinsbergs.
Papes ez., Lp, 2013, 6-Aug, 1 jaunais putns noķerts. I.Dinsbergs.
Papes ez., Lp, 2014, 31-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. M.Bazulis, I.Freiberga.
Papes ez., Lp, 2015, 10-Aug, 2 noķerti. O.Keišs, I.Dinsbergs (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2017, 8-Aug, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis u.c.
Papes ez., Lp, 2018, 27-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, M.Bazulis (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2018, 29-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, M.Bazulis, R.Priedols, A.Gulbis, M.L.Pupiņš (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2018, 9-Aug, 1 jaunais putns noķerts. O.Keišs, M.Jaunzemis, A.Priedniece.
Papes ez., Lp, 2018, 17-Aug, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, A.Gulbis, S.Kalniņa, R.Jansons.

 

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Acrocephalus paludicola. Retrieved from http://www.birdlife.org on 30th December 2017. Celmiņš A. 2000. Grīšļu ķauķis ligzdošanas biotopā pēc 60 gadiem (par Aizraķes vietas atrašanu 2000. g. maijā). Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London. Lipsbergs J. 1971. Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola (Vieill.) Papes ezerā. Zool. muzeja raksti 7: 91-93. Mednis A., Baumanis J. 1990. Latvijas ornitofaunistiskās komisijas darba pārskats (1987). Putni dabā 3: 183-185. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 153.

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. Papes ezers, Rucavas novads, 6-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals. Divi pirmie attēli 5-Jūn-2000. © Māris Jaunzemis.
Trešais attēls 13-Mai-2001. © Thomas W. Johansen.

Labots 29 Oct 2018