Latvijas putni

Vairāk kā 4670 attēli 383 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un ap 520 skaņu ieraksti vairāk kā 220 sugām. Īsa informācija par skaitu un izplatību, detalizēts novērojumu uzskaitījums retajiem putniem.

Attēlu autori  kopsavilkums
 

Pielikumi

Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E kat
Nākamā putnu suga?
Pievienoto skaņu saraksts  līdz 2020
Lubāna apkārtnes dīķu numuri un nosaukumi
Pieejamo publikāciju saraksts
Novērojumu atlase

 

Pievienoti attēli

Sibīrijas čakstīte (2)  12 sep
Baltvēderis  4
Lielais zīriņš
Upes zīriņš
Akmeņčakstīte
Upes zīriņš (3)  3
Lielais šņibītis  7 aug
 

Ziņas

Dabasdati
Latvija
Somija
Igaunija
Lietuva
Polija
Trektellen

Saraksts sistematiskā secībā

Paugurknābja gulbis
Mazais gulbis
Ziemeļu gulbis
Sējas zoss
Īsknābja zoss
Baltpieres zoss
Mazā zoss
Meža zoss
Kanādas zoss
Baltvaigu zoss
Melngalvas zoss
Sarkankakla zoss
Rudā dižpīle
Sāmsalas pīle
Baltvēderis
Pelēkā pīle
Krīklis
Meža pīle
Garkaklis
Prīkšķe
Platknābis
Lielgalvis
Brūnkaklis
Baltacis
Gredzenpīle
Cekulpīle
Ķerra
Parastā pūkpīle
Krāšņā pūkpīle
Stellera pūkpīle
Arlekīnpīle
Kākaulis
Melnā pīle
Amerikas melnā pīle
Stejnegera pīle
Tumšā pīle
Gaigala
Mazā gaura
Garknābja gaura
Lielā gaura
Baltgalvas zilknābis
Mežirbe
Baltirbe
Rubenis
Mednis
Laukirbe
Paipala
Brūnkakla gārgale
Melnkakla gārgale
Polārā gārgale
Dzeltenknābja gārgale
Mazais dūkuris
Cekuldūkuris
Pelēkvaigu dūkuris
Ragainais dūkuris
Melnkakla dūkuris
Tumšais vētrasputns
Ziemeļu vētrasburātājs
Ziemeļu sulla
Jūras krauklis
Mazais jūras krauklis
Sārtais pelikāns
Cirtainais pelikāns
Lielais dumpis
Mazais dumpis
Nakts gārnis
Dzeltenais gārnis
Lopu gārnis
Mazais baltais gārnis
Lielais baltais gārnis
Zivju gārnis
Melnais stārķis
Baltais stārķis
Brūnais ibiss
Karošknābis
Zivjērglis
Melnplecu klija
Ķīķis
Melnā klija
Sarkanā klija
Jūras ērglis
Baltgalvas grifs
Melnais grifs
Čūskērglis
Niedru lija
Lauku lija
Stepes lija
Pļavu lija
Vistu vanags
Zvirbuļu vanags
Peļu klijāns
Bikšainais klijāns
Mazais ērglis
Vidējais ērglis
Pundurērglis
Klinšu ērglis
Stepes ērglis
Karaliskais ērglis
Svītrainais ērglis
Lauku piekūns
Kukaiņu piekūns
Purva piekūns
Bezdelīgu piekūns
Stepes piekūns
Medību piekūns
Lielais piekūns
Dumbrcālis
Ormanītis
Mazais ormanītis
Ceru ormanītis
Grieze
Ūdensvistiņa
Laucis
Dzērve
Mazā sīga
Apkakles sīga
Lielā sīga
Garstilbis
Jūras žagata
Avozeta
Brūnsp. bezdelīgtārtiņš
Melnsp. bezdelīgtārtiņš
Upes tārtiņš
Smilšu tārtiņš
Tuksneša tārtiņš
Jūras tārtiņš
Morinella tārtiņš
Tundras tārtiņš
Dzeltenais tārtiņš
Jūras ķīvīte
Ķīvīte
Garknābja šņibītis
Lielais šņibītis
Gugatnis
Dūņšņibītis
Gaišais šņibītis
Trulītis
Temminka šņibītis
Tundras šņibītis
Līkšņibītis
Jūras šņibītis
Parastais šņibītis
Vistilbe
Mērkaziņa
Ķikuts
Sloka
Melnā puskuitala
Sarkanā puskuitala
Lietuvainis
Tievknābja kuitala
Kuitala
Tumšā tilbīte
Pļavu tilbīte
Dīķu tilbīte
Lielā tilbīte
Meža tilbīte
Purva tilbīte
Terekija
Upes tilbīte
Akmeņtārtiņš
Šaurknābja pūslītis
Platknābja pūslītis
Vidējā klijkaija
Īsastes klijkaija
Garastes klijkaija
Lielā klijkaija
Šķeltastes kaija
Trīspirkstu kaija
Lielais ķīris
Mazais ķīris
Sārtā kaija
Acteku kaija
Melngalvas kaija
Zivju kaija
Kajaks
Reņģu kaija
Sudrabkaija
Vidusjūras kaija
Kaspijas kaija
Kamčatkas kaija
Mazā polārkaija
Lielā polārkaija
Melnspārnu kaija
Lielais zīriņš
Cekulzīriņš
Upes zīriņš
Jūras zīriņš
Mazais zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Melnais zīriņš
Baltspārnu zīriņš
Tievknābja kaira
Lielais alks
Melnais alks
Mazais alks
Stepes smilšvistiņa
Mājas balodis
Meža balodis
Lauku balodis
Gredzenūbele
Parastā ūbele
Austrumu ūbele
Dzeguze
Plīvurpūce
Mazā ausainā pūcīte
Ūpis
Baltā pūce
Svītrainā pūce
Apodziņš
Mājas apogs
Meža pūce
Urālpūce
Ziemeļpūce
Ausainā pūce
Purva pūce
Bikšainais apogs
Vakarlēpis
Svīre
Zivju dzenītis
Bišu dzenis
Zaļā vārna
Pupuķis
Tītiņš
Pelēkā dzilna
Zaļā dzilna
Melnā dzilna
Dižraibais dzenis
Baltmugurdzenis
Vidējais dzenis
Mazais dzenis
Trīspirkstu dzenis
Cekulainais cīrulis
Sila cīrulis
Lauku cīrulis
Ausainais cīrulis
Īspirkstu cīrulis
Krastu čurkste
Bezdelīga
Daurijas bezdelīga
Mājas čurkste
Lielā čipste
Stepes čipste
Koku čipste
Pļavu čipste
Sarkanrīkles čipste
Ūdeņu čipste
Akmeņu čipste
Dzeltenā cielava
Citroncielava
Pelēkā cielava
Baltā cielava
Zīdaste
Ūdenstrazds
Paceplītis
Peļkājīte
Sibīrijas peļkājīte
Sarkanrīklīte
Lakstīgala
Rietumu lakstīgala
Zilrīklīte
Sibīrijas rubīnrīklīte
Rudsānu zilastīte
Melnais erickiņš
Erickiņš
Lukstu čakstīte
Tumšā čakstīte
Sibīrijas čakstīte
Smiltāju čakstīte
Akmeņčakstīte
Daglā čakstīte
Tuksneša čakstīte
Raibais zemesstrazds
Apkakles strazds
Melnais meža strazds
Melnrīkles strazds
Pelēkais strazds
Dziedātājstrazds
Plukšķis
Sila strazds
Pallasa ķauķis
Lāsainais ķauķis
Kārklu ķauķis
Upes ķauķis
Seivi ķauķis
Grīšļu ķauķis
Ceru ķauķis
Ezeru ķauķis
Purva ķauķis
Krūmu ķauķis
Palieņu ķauķis
Niedru strazds
Klusais ķauķis
Iedzeltenais ķauķis
Melngalvas ķauķis
Dārza ķauķis
Svītrainais ķauķis
Gaišais ķauķis
Brūnspārnu ķauķis
Āzijas tuksneša ķauķis
Zaļais ķauķītis
Ziemeļu ķauķītis
Sibīrijas ķauķītis
Dzeltensvītru ķauķītis
Hjūma ķauķītis
Švarca ķauķītis
Tumšais ķauķītis
Svirlītis
Čuņčiņš
Vītītis
Zeltgalvītis
Sārtgalvītis
Pelēkais mušķērājs
Mazais mušķērājs
Melnais mušķērājs
Baltkakla mušķērājs
Bārdzīlīte
Garastīte
Purva zīlīte
Pelēkā zīlīte
Cekulzīlīte
Meža zīlīte
Zilzīlīte
Gaišzilā zīlīte
Lielā zīlīte
Dzilnītis
Mizložņa
Īspirkstu mizložņa
Somzīlīte
Vālodze
Brūnā čakste
Daurijas čakste
Rudastes čakste
Melnpieres čakste
Lielā čakste
Sīlis
Bēdrozis
Žagata
Riekstrozis
Kovārnis
Krauķis
Pelēkā vārna
Melnā vārna
Krauklis
Mājas strazds
Sārtais strazds
Mājas zvirbulis
Lauku zvirbulis
Ziemas žubīte
Žubīte
Dižknābis
Mazais svilpis
Ziemeļu svilpis
Svilpis
Zaļžubīte
Kaņepītis
Kalnu ķeģis
Mazais ķeģis
Parastais ķeģis
Gaišais ķeģis
Baltsvītru krustknābis
Egļu krustknābis
Priežu krustknābis
Dadzītis
Ģirlicis
Ķivulis
Lapzemes stērste
Sniedze
Priežu stērste
Dzeltenā stērste
Dārza stērste
Meža stērste
Mazā stērste
Birztalu stērste
Niedru stērste
Melngalvas stērste
Lielā stērste

Vēsturiski kopsavilkumi un saglabātas lapas

Kopsavilkums 2000
Kopsavilkums 2001
Kopsavilkums 2002
Kopsavilkums 2003
Kopsavilkums 2004
Kopsavilkums 2005
Kopsavilkums 2006
Kopsavilkums 2007
Kopsavilkums 2008
Kopsavilkums 2009 jan feb

 

Pirmie migranti 2000
Pirmie migranti 2001
Pirmie migranti 2002
Pirmie migranti 2003
Pirmie migranti 2004
Pirmie migranti 2005
Pirmie migranti 2006
Pirmie migranti 2007
Pirmie migranti 2008
Pirmie migranti 2009

 

Janvāris 2004
Janvāris 2006
Janvāris 2008
Torņu cīņas 2002
Torņu cīņas 2005
Torņu cīņas 2006
Torņu cīņas 2007
Torņu cīņas 2008

 

No lauka piezīmēm 2000
No lauka piezīmēm 2002
Plukšķa ziemošana 2002-2003
Klusais ķauķis Igaunijā 2003
Bišu dzeņu ligzdošana 2003
100+ sugas no istabas 2004
Lielā baltā gārņa invāzija 2004
Ūdeņu čipste Papē 2004
Svilpji ar gaišu astes zīmi 2005
Kukaiņu piekūna invāzija 2005
Gredzenoti gulbji 2005
Gredzenoti gulbji 2006

 

Astoņas dienas gar piekrasti 2006
Žurku salas sudrabkaijas 2006
Kūsamo maratons 2006
Kukaiņu piekūna invāzija 2007
Vēstures lappuses 2007
Vēstures lappuses 2008
Ēģiptes piezīmes 2008
Bišu dzeņu ligzdošana 2008
T.Strautzelim 100
N.Tranzē 120
H.Loudonam 130